วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสียงข้างมากที่อันตราย

น่าสังเกตว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้นำเอาจุดดีและจุดบกพร่องต่างๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ มาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ทั้งในร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายประเด็น ตัวอย่างเช่น เรื่อง กกต.จังหวัด ซึ่งถูกมองว่าส่วนใหญ่เป็นคนของนักการเมืองในพื้นที่ อาจปรับเปลี่ยนใหม่ไม่ให้เป็นแบบถาวร แต่อยู่แค่ช่วงเลือกตั้ง

หรือเรื่องการถอดถอนนักการเมือง ดังที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ให้ถอดถอน 2 อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย อันได้แก่ นายนริศร ทองธิราช จากสกลนคร และนายอุดมเดช รัตนเสถียร จากนนทบุรี จากกรณีใช้บัตรลงคะแนนแทน ส.ส.คนอื่นๆ และกรณีสับเปลี่ยนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มาของ ส.ว.

อันที่จริง อดีต ส.ส.ทั้งสองพ้น จากตำแหน่งแล้ว จึงไม่มีตำแหน่งให้ถอดถอนแต่มติของ สนช.เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ เป็นการถอดถอนในทางนิตินัย แม้ว่าทั้งสองคนจะไม่มีตำแหน่งให้ถอดถอน แต่ผลของมติ สนช.จะทำให้ถูกเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ง ต้องเว้นวรรคการเมือง 5 ปี แต่อาจหมดสิทธิสมัคร ส.ส.ถึง 2 สมัย หรือ 8 ปี เพราะใน 5 ปีมาเลือกตั้ง 2 ครั้ง

เกี่ยวกับการถอดถอนนักการเมือง ประธาน กรธ.ชี้แจงว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกการถอดถอน โดยวุฒิสภา แต่ให้เป็นอำนาจศาลฎีกา และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นผู้พิจารณาโทษนักการเมือง ที่ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือทุจริตต่อหน้าที่ โดยให้ ป.ป.ช.ไต่สวน และฟ้องศาลที่มีอำนาจหน้าที่

เหตุผลที่ต้องยกเลิกโทษถอดถอนโดยวุฒิสภา น่าจะได้มาจากประสบการณ์การใช้รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ใน 20 ปีที่ผ่านมา การถอดถอนเป็นเรื่องการ เมืองมาก เพราะ ส.ว. ไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง เป็นสภาการเมือง อาจถูกแทรกแซงจากอำนาจการเมืองได้โดยง่าย กรธ.จึงให้ศาลเป็นผู้พิจารณาโทษนักการเมือง

ศาลเป็นสถาบันตุลาการที่มีความเป็นอิสระสูง ยากต่อการแทรกแซงจากอำนาจการเมือง เพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับมีบทบัญญัติ เป็นหลักประกันว่าการแต่งตั้ง และการให้ผู้พิพากษาพ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ต่างจาก ส.ว.ซึ่งรัฐธรรมนูญบางฉบับให้มาจากเลือกตั้ง ร่างฉบับใหม่ให้มาจากการแต่งตั้งล้วนๆ

การถอดถอน 2 อดีต ส.ส.อาจเป็นครั้งสุดท้าย เพราะจะไม่มีการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญใหม่ แต่การลงโทษนักการ เมืองลักษณะเดียวก็ยังมีอยู่ แต่ศาลเป็นผู้ตัดสิน มติถอดถอนครั้งนี้จึงยังเป็นบทเรียนเตือนใจนักการเมือง แม้จะมีเสียงข้างมากท่วมท้นก็ไม่อาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตามใจ อาจถูกกล่าวหากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ นอกวิถีรัฐธรรมนูญ.

6 พ.ย. 2559 08:46 6 พ.ย. 2559 08:47 ไทยรัฐ