วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โอกาสมาแล้ว

โอกาสมาแล้ว

โดย ฟ้าคำราม
6 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 เป็นกฎหมายกีฬาฉบับหนึ่ง ที่ส่งเสริมและคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพ

โดยหลังจากประกาศใช้ การกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีการร่างกฎหมายฉบับรอง หรือกฎหมายลูก ซึ่งลงลึกในรายละเอียด มาอย่างต่อเนื่อง

และล่าสุดในส่วนของโครงสร้าง “คณะกรรมการกีฬาอาชีพ” ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ ก็พร้อมที่จะเดินหน้าหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงานแล้ว

เพื่อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทการส่งเสริม และพัฒนากีฬาอาชีพต่อคณะรัฐมนตรี เป็นหลัก

รวมทั้งกำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่ให้ถือว่าเป็นกีฬาอาชีพ กำหนดมาตรฐานการจ้าง การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ มาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลออกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ

กำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ

วินิจฉัยอุทธรณ์ วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับการกีฬาอาชีพ เป็นต้น

โดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบไปด้วย 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ

2.กรรมการโดยตำแหน่ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

3.กรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น

ก.ผู้แทนนักกีฬาอาชีพ ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของนักกีฬาอาชีพให้เหลือ 4 คน โดยต้องเป็นนักกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน ข. ผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ 4 คน ได้แก่ ผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ผู้แทนสโมสรกีฬาอาชีพ และผู้แทนสมาคมกีฬาอาชีพ ซึ่งมาจากการเลือกกันเองในแต่ละฝ่ายให้เหลือฝ่ายละ 1 คน โดยต้องเป็นกีฬาอาชีพต่างชนิดกัน

4.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 6 คน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาด และสิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย และด้านสื่อมวลชนเกี่ยวกับกีฬา อย่างน้อยด้านละ 1 คน

และให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ในส่วนของประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ 4 คน และประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ 4 คน การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแล้ว

จะมีการเปิดรับสมัครใน 2 ส่วนดังกล่าว รวม 8 คน ระหว่างวันที่ 9–23 พฤศจิกายนนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

จากนั้นจะดำเนินการคัดเลือกหย่อนบัตรลงคะแนนพร้อมกันในวันที่ 7 ธันวาคม

แยกเป็นการดำเนินการเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพ ที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 09.00-12.00 น.

ส่วนการคัดเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ที่ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 09.00-12.00 น.

และเมื่อได้รายชื่อในแต่ละส่วนแล้ว ก็จะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย โทรศัพท์ 0-2186-7111 ต่อ 8530, 8531 และโทรสาร 0-2186-7510

เรียกได้ว่าโอกาสของคนในแวดวงกีฬาอาชีพ มาถึงแล้ว อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไปเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายได้เปิดทางให้แสดงออก ทั้งการเข้ามารับตำแหน่ง และการใช้สิทธิ์ออกเสียง

ส่วนตัวไม่อยากเห็นภาพที่ไม่สู้ดี มีคนมาสมัครไม่ถึงจำนวนที่แต่ละประเภทกำหนด แล้วต้องมาเริ่มต้นกระบวนการกันใหม่ เพราะเสียทั้งเวลา เสียทั้งชื่อ สะท้อนภาพ คนกีฬาอาชีพ ไร้ความร่วมมือกัน

เมื่อถึงเวลา ที่มีสิทธิ์มีเสียงอยู่เต็มมือ ควรใช้ให้เต็มที่

พลาดแล้วอาจต้องเสียใจ...

ฟ้าคำราม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้