วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวพันธุ์' เผยไฟเขียว แผนอุปถัมภ์-คุ้มครองศาสนา ชง ครม.15 พ.ย.นี้

"สุวพันธุ์" นั่งหัวโต๊ะถกแผนการอุปถัมภ์-คุ้มครองศาสนา มีมติเห็นชอบร่างแผนการอุปถัมภ์-คุ้มครองศาสนาต่างๆ ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ จ่อเสนอ ครม.พิจารณา 15 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.59 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างแผนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 (ปีงบประมาณ 2560-2564) เรื่องมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสุวพันธุ์ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย (ร่าง) แผนการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ ถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรม มีความรักความสามัคคี และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปรองดอง สมานฉันท์ มีความสงบสุขร่มเย็น โดยมีเป้าประสงค์ให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณธรรม มีความปรองดองสมานฉันท์ และศาสนิกชนทุกศาสนาปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเองนับถือ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติ และดำรงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

สำหรับร่างแผนนี้มียุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 อุปถัมภ์ศาสนายุทธศาสตร์ที่ 4 คุ้มครองป้องกันการบ่อนทำลายศาสนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือระหว่างศาสนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ ทั้งในระดับประเทศชาติระดับสังคม และระดับประชาชน เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตเพื่อความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยฝ่ายเลขานุการจะนำร่างแผนการอุปถัมภ์ฯ ดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้

"สุวพันธุ์" นั่งหัวโต๊ะถกแผนการอุปถัมภ์-คุ้มครองศาสนา มีมติเห็นชอบร่างแผนการอุปถัมภ์-คุ้มครองศาสนาต่างๆ ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ จ่อเสนอ ครม.พิจารณา 15 พ.ย.นี้ 4 พ.ย. 2559 16:48 4 พ.ย. 2559 20:01 ไทยรัฐ