วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ช.ขันนอตหวังค่าโปร่งใส 'ปราบโกง' พุ่งเกิน 50 คะแนน

ป.ป.ช.ขันนอตหวังค่าโปร่งใส 'ปราบโกง' พุ่งเกิน 50 คะแนน

  • Share:

ป.ป.ช. ขันนอตเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติปราบโกง ระยะ 3 หวังค่าความโปร่งใสเกิน 50 คะแนน จากเก่าที่มีอยู่ 38 คะแนน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 จัดสัมมนาเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ" 

โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ป.ป.ช.ต้องทำแผนบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และการปลูกจิตสำนึก ซึ่งที่ผ่านมา ป.ป.ช.เคยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐทั้งระดับกระทรวง กรม หลายหน่วยงาน นอกจากนี้่ ป.ป.ช. จะต้องทำให้ข้อตกลงความร่วมมือที่ทำไว้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย ทั้งนี้หากสามารถบูรณาการการทำงานได้ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 เชื่อว่าเราจะสามารถเอาชนะสงครามทุจริตได้ อย่างไรก็ตามเราคาดว่าค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย (CPI) จะมีคะแนนมากกว่า 50 คะแนน จากที่ขณะนี้อยู่ที่ 38 คะแนน

ทั้งนี้ นักศึกษา นยปส. รุ่นที่ 7 ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ทั้งหมด 7 แนวทาง คือ 1. การบูรณาการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. การบูรณาการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐแบบการตลาดเชิงสังคม 3. การบูรณาการการป้องกันและยับยั้งการทุจริตในเชิงรุกและพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 4. การบริหารกระบวนการบริหารยุติธรรมเชิงบูรณาการ 5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนประกอบกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล 6. การพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต และ 7. การบูรณาการการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ยังเสนอมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการในระดับจังหวัด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้