วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กางแผนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างประกาศระเบียบตามที่ปรากฏใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ..... ได้แก่ 1.ประกาศเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2.ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 3. ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา 21 4.ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ 5.ระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยที่ประชุมมีมติให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนำประกาศทั้ง 5 ฉบับ เสนอต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอย่างละเอียด

นายวีระกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ 1.ดำเนินการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2.ดำเนินการตามภารกิจของอนุสัญญา เพื่อให้มีข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเสนอต่อยูเนสโก 3.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรวัฒนธรรม โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลภูมิปัญญาบนฐานชุมชน 4.เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญากับประเทศภาคีอนุสัญญาฯ 5.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ดังกล่าวและจัดทำรายการบัญชีเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาให้แก่ชุมชน หน่วยงานต่างๆ 6.จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 7.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาและ 8.อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดทำคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญา.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างประกาศระเบียบตามที่ปรากฏใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 4 พ.ย. 2559 01:20 4 พ.ย. 2559 01:57 ไทยรัฐ