วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์นวัตกรรมวิทย์ฝึกจิตภาวนา

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินโครงการ Holistic Health and Wellness Center ซึ่งเป็นโครงการวิจัยนำพระพุทธศาสนาบูรณาการกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและพัฒนานวัตกรรมทางจิตปัญญา โดยมีมติร่วมกันว่าจะลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการโครงการดังกล่าวในเร็วๆนี้

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร. กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทดสอบคลื่นสมองด้วยเครื่อง bio-feedback เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยยืนยันการภาวนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นการใช้การพัฒนาจิตเปลี่ยนสมองและเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ได้ ซึ่งการฝึกภาวนาจะทำให้เซลล์สมองและวงจรเชื่อมต่อในการทำงานของสมองซีกซ้ายเจริญขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหน้าผากซ้ายจะทำให้มนุษย์มีความสุข มีอารมณ์ในด้านบวกมากขึ้น จึงเป็นการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านสมองกับการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา.

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินโครงการ Holistic Health and Wellness Center 4 พ.ย. 2559 01:09 4 พ.ย. 2559 01:57 ไทยรัฐ