วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.น้อมนำพระราชดำรัสทำงานเพื่อประชาชน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวโครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของ สธ. ว่า ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนไทย ต้องการให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกล ทรงให้ทีมแพทย์หลวง โดยเสด็จพระราช ดำเนินไปรักษาผู้ป่วย ให้ สธ.จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ออกไปดูแลรักษาประชาชน นอกจากนี้ ยังพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นกองทุนส่งเสริมป้องกันแก้ไข ปัญหาสุขภาพประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่ง สธ. ได้น้อมนำจัดทำเป็นโครงการสนองพระราชดำริ อาทิ วัณโรค โรคเรื้อน เอดส์ โปลิโอ

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า สธ.จะเดินหน้าสืบสานโครงการในพระราชดำริ และน้อมนำพระจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชดำริ มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและค่านิยมองค์กร เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารด้วยธรรมาภิบาล โดยได้น้อมนำพระราชดำรัส MOPH มาเป็นค่านิยมองค์กร ได้แก่ M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P : People centered approach ใส่ใจประชาชน และ H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชน.

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวโครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร 4 พ.ย. 2559 01:03 4 พ.ย. 2559 01:58 ไทยรัฐ