ข่าว

วิดีโอ

สนช.เลือก 'ผาณิต-ปรีชา' นั่ง กก.ตุลาการศาลยุติธรรม

มติลับ สนช. เลือก "ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ-ปรีชา ชวลิตธำรง" เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.59 ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธาน ได้พิจารณาเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบมาตรา 36(3) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ) โดยหลังจากที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รายงานผลการตรวจสอบประวัติและความประพฤติ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายปรีชา ชวลิตธำรง อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และอดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ, พล.ท.หญิงดวงกมล สุคนทรัพย์ อดีตตุลาการศาลทหาร และนายวรสิทธิ โรจนพานิช อดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อที่ประชุมลับแล้ว จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเลือก นางผาณิต และนายปรีชา ด้วยคะแนน 171 และ 136 เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

มติลับ สนช. เลือก "ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ-ปรีชา ชวลิตธำรง" เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 3 พ.ย. 2559 16:40 3 พ.ย. 2559 17:03 ไทยรัฐ