วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศฝช.ทำระบบข้อมูลคนฐานราก

นายอาส พ้นเหตุ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) สระแก้ว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.ได้กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่คนในพื้นที่ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้เข้มแข็ง ลดความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ศฝช.สระแก้ว จึงได้จัดทำระบบข้อมูลจากชุมชนฐานราก เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำข้อมูลการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว สู่เมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค ด้วย 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน SMEs รวมถึงการลงทุนต่อเนื่อง และจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ให้สินค้าไทยแข่งขันในตลาดภูมิภาคได้.

นายอาส พ้นเหตุ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) สระแก้ว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 3 พ.ย. 2559 00:17 3 พ.ย. 2559 01:24 ไทยรัฐ