ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 56 นายทหาร เป็นราชองครักษ์ สนองพระเดชพระคุณ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศสํานักนายกฯ เรื่องพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ จำนวน 56 นาย สนองพระเดชพระคุณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งราชองครักษ์ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์ จํานวน 56 นาย ดังนี้ 1.พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร 2.พลเอกชํานิ รักเรือง 3.พลเอก ธีรชัย นาควานิช 4.พลเอก วลิต โรจนภักดี 5.พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 6.พลเอก ชวลิต ชุนประสาน 7.พลเอก ชนะทัพ อินทามระ 8.พลเอก กิตติ อินทสร 9.พลเอก ณัศพล กันตะปีติ 10.พลเอก สาธิต พิธรัตน์ 11.พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 12.พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ 13.พลเอก สถาพร สีมานุรักษ์ 14.พลเอก พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง 15.พลเอก ปราการ ชลยุทธ 16.พลเอก เกษม ธนาภรณ์ 17.พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง 18.พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร 19.พลเอกไชยพร รัตแพทย์ 20.พลเอกธวัช สุกปลั่ง 21.พลเอกอํานาจ รัตนภานพ 22.พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ 23.พลเรือเอกธราธร ขจิตสุวรรณ

24.พลเรือเอกจรูญ จาตุรพงศ์ 25.พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ 26.พลเรือเอกศุภพงษ์ ศิริสนธิ 27.พลเรือเอก ไพฑูรย์ ประสพสิน 28.พลเรือเอก พังพล ศิริสังข์ไชย 29.พลเรือเอก กิตตินันท์ ศิรินาวิน 30.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 31.พลอากาศเอก วัธน มณีนัย 32.พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ 33.พลอากาศเอก นพดล นุ่มศิริ 34.พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี 35.พลอากาศเอก พิชัย เขม้นจันทร์ 36.พลโท สุวภัทร ยี่โถขาว 37.พลโท ภัทรพล รักษนคร 38.พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 39.พลโท ฐิตินันท์ อุตมัง 40.พลโท ธนกร จงอุตสาห์ 41.พลโท นพดล ยิ้มถนอม 42.พลโทไสว พลการ 43.พลโท มนัส หนูวัฒนา 44.พลเรือโท อรุณ ทองแท้ 45.พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา 46.พลเรือโทพิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ 47.พลอากาศโท อุทิศ ภาคภูมิ 48.พลอากาศโท สุชิน วรรณโรจน์ 49.พลอากาศโท สมคิด พัวเวส 50.พลตรี ประยงค์ กล้าหาญ 51.พลตรี ศรายทธุ พันธุ์วัฒนา 52.พลเรือตรี สุชาติ ไชยชาญ 53.พลอากาศตรี โอภาส เวชยาปกรณ์ ซึ่ง 53 รายนี้ เป็นราชองครักษ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2559 

54.พันเอก ทรงสิทธิ์ ไชยยงค์ 55.ว่าที่พันเอก ประภัสร์ จุ้ยสําราญ 56.พันโท ชยากร กล้าหาญ ทั้ง 3 นายเป็นราชองครักษ์เวร ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2559 ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค.2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศสํานักนายกฯ เรื่องพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ จำนวน 56 นาย สนองพระเดชพระคุณ 2 พ.ย. 2559 19:47 2 พ.ย. 2559 20:52 ไทยรัฐ