ข่าว

วิดีโอ

สภา มก.ถกวาระพิเศษแจง สกอ.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภา มก. ตนรายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ เรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือแจ้ง มก.ให้ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียน มก.เกี่ยวกับการเสนอรายชื่อนายกสภา มก. และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิให้ สกอ.เสนอขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภา มก.ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 ซึ่งที่ประชุมสภา มก. รับทราบ และมีมติให้กรรมการสภา มก. ซึ่งเคยเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา มก. และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มก. ผู้ทรงคุณวุฒิ หาข้อมูลให้รอบด้าน และเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอสภา มก. วาระพิเศษ วันที่ 14 พ.ย.นี้ เพื่อส่งเรื่องแจ้งกลับไปที่ สกอ. ซึ่งเชื่อว่าชี้แจงได้.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภา มก. ตนรายงานที่ประชุมเกี่ยวกับ เรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือแจ้ง มก. 2 พ.ย. 2559 00:10 2 พ.ย. 2559 00:10 ไทยรัฐ