วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธรรมะจากในหลวง

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ได้เวลาพระมหาสมปองมามอบธรรมะให้กับทุกท่านเหมือนเคย

โยมทั้งหลาย เดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่คนไทยทั่วโลกเศร้าที่สุด (อาตมาขอใช้คำพูดธรรมดา) เพราะว่าเราได้สูญเสียพ่อของแผ่นดินไป

โยมยังจำปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไหม ครั้งที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

จากกาลเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่เราแล้วว่า จากบัดนั้นจนบัดนี้ “พระมหากษัตริย์ไทย” ได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่และที่ยิ่งไปกว่านั้น ทุกพระองค์ในสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทรงดำเนินตาม พระราชปณิธานอันสูงส่งนั้นมาโดยตลอด อันเป็นครรลองของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข

ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงพสกนิกรไทยนั้น มิใช่เป็นความผูกพันอย่างธรรมดาสามัญ แต่เป็นความผูกพัน เฉกเช่น พ่อกับลูก เฉกเช่นฟ้ากับดิน ที่ฟ้านั้นโอบดินไว้ชั่วนิรันดร์ นับเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับเราที่ได้เกิดเป็นคนไทย บนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” ผู้ทรงทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร ที่ไม่มีกษัตริย์หรือผู้นำประเทศใดๆ ในโลกนี้ จะทรงพระคุณอันประเสริฐเสมอด้วยพระองค์ท่าน ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสด็จฯ ไปทุกถิ่นที่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ทรงงานหนัก ตรากตรำพระวรกาย จนพระเสโทไหลชโลมผืนแผ่นดิน เหมือนหยาดน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้า สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ผืนแผ่นดินไทย ทรงเสียสละความสุขและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อย่างมิอาจประมาณค่าได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะทุกลมหายใจของพระองค์มีแต่ความห่วงใยปวงอาณาประชาราษฎร์ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทย น้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าห้วงมหาสมุทรสาครในโลก

ท่านทั้งหลาย พุทธองค์ตรัสว่า ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งเขลา ทั้งฉลาด ล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตาย ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า เมื่อเราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สิ่งที่เราต้องทำคือการบูชา

การบูชา คือการแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกย่อง เลื่อมใสในบุคคลนั้น ซึ่งการบูชาแบ่งออกมี 2 อย่างคือ

1. อามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ เช่น การนำเงินให้พ่อแม่ไว้ใช้จ่าย หรือมอบทรัพย์สินให้พ่อแม่ หรือการนำดอกไม้ ธูปเทียนไปบูชาพระ ก็ถือเป็นอามิสบูชา เป็นต้น

2. ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การฝึกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่าน เห็นความจริงในความเป็นไปของโลก และการนำคำสอนที่พระองค์ประทานให้ไปปฏิบัติ เป็นต้น

เมื่อเราท่านรู้ดังนี้ว่า พระมหากษัตริย์ไทย พระองค์เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์เสด็จฯ ไม่ว่าภูเขาจะสูงเสียดฟ้าสักปานใด ถิ่นทุรกันดารสักแค่ไหน พระองค์ดั้นด้นไป ทุกข์ของพสกนิกรชาวไทย คือทุกข์ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้หวังแก้วแหวนเงินทอง พระองค์มีมากพอ ยศถาบรรดาศักดิ์พระองค์มีล้นฟ้า พระองค์หวังเพียงว่า ให้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยของพระองค์ ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ เป็นพระทำหน้าที่พระให้สมบูรณ์ เป็นครูอาจารย์ ทำหน้าที่ครูอาจารย์ให้สมบูรณ์ เป็นพ่อเป็นแม่ ทำหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์ เป็นลูกเป็นนักเรียน ทำหน้าที่ลูก ทำหน้าที่นักเรียนให้สมบูรณ์ และน้อมนำคำสอนที่พ่อให้ไว้ ที่พระองค์ทำให้ดู อยู่ให้เห็น และเย็นให้ลูกๆ ได้สัมผัส นับว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องดีงาม

หวังเป็นอย่างยิ่งเราท่านทั้งหลาย จะทำถวายแด่พระองค์ท่านได้ และนับว่าเป็นการทำความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วย เจริญพร

พระมหาสมปอง

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆ ท่าน ได้เวลาพระมหาสมปองมามอบธรรมะให้กับทุกท่านเหมือนเคย 1 พ.ย. 2559 12:29 4 พ.ย. 2559 14:38 ไทยรัฐ