วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
3 ดำมหัศจรรย์แห่ง “ภูพาน” ในพระราชดำริ

3 ดำมหัศจรรย์แห่ง “ภูพาน” ในพระราชดำริ

  • Share:

วันนี้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระบารมีและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่...!

ไม่เพียงพื้นราบแม้บนป่าเขาสูง...ที่บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร พื้นที่ราวๆ 13,000 ไร่ ยังกลายเป็น ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่โดดเด่นมาตั้งแต่ปี 2527

นายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.ศูนย์ฯเล่าว่า โครงการนี้เดินตามรอยพระยุคลบาททุกประการ โดยแบ่งพื้นที่ป่าสงวนฯป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็กออกเป็นเขตพัฒนาการเกษตร 2,300 ไร่ และอีก 11,000 ไร่ เป็นเขตพัฒนาป่าไม้

จากนั้นกรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จึงรับสนองฯเดินหน้าเนื้องานจนเกิดประโยชน์โดยรวมกับคนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

สิ่งหนึ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจนถึงวันนี้เป็นผลงานด้านชลประทาน ที่นำมาซึ่งแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ ไม่ว่า อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่หรือ อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก รวมกับฝายกักเก็บน้ำจากต้นน้ำลำธารต่างๆ

ไม่เพียงเท่านั้นยังให้คำแนะนำในการจัดระบบส่งน้ำให้แก่เกษตรกร เช่นเดียวกับการศึกษาพัฒนาด้านเกษตรกรรม หลังจากทดลองวิธีการปลูกพันธุ์พืชพันธุ์ผลไม้ที่เหมาะสมในภาคอีสาน ก็ได้มาซึ่งพันธุ์ถั่วฮามาด้า

ขณะที่ยังสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ไม่ว่าข้าว พืชไร่พืชสวน เงาะ ลำไย ทุเรียน น้อยหน่า หม่อนไหม เห็ด หรือวิธีจัดระบบฟาร์มและการป้องกันโรค จนเป็นที่มาของวัวดำ ไก่ดำ และหมูดำแห่งภูพาน

ด้านงานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ทรุดโทรม ที่มุ่งไปที่วิธีปลูกบำรุงรักษาป่าธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมปลูกป่าทดแทนส่วนที่ขาดหายไป เช่น ปลูกหวายดง ไผ่ชนิดต่างๆไปจนถึงการเพาะเลี้ยงครั่ง

วันนี้แม้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวความรู้ที่ช่วยให้ชาวบ้านใช้ทำเป็นอาชีพและฟื้นฟูพัฒนาป่าอย่างเป็นรูปธรรม

แต่คงไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกของพสกนิกรที่จดจำฝังลึกพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง...!

วัฒนะ แก้วก่า

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้