วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้าย ผอ.เขตประถม (ต่อ)

โดย ซี.12

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีอยู่ทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 1 เขต บางจังหวัด มี 2 เขต 3 เขตนั้น มีการโยกย้ายที่เหลือต่อจากเมื่อวานนี้

16.นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.เขตประถมศึกษาลำปางเขต 3 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาพะเยาเขต 1 17.นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.เขตประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาพังงา 18.นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.เขตประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 19.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.เขตประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 20.นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.เขตประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

21.นายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผอ.เขตประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 22.ว่าที่ ร.อ.วิสารปัญญชุณห์ ผอ.เขตมัธยมศึกษาเขต 10 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาสมุทรสงคราม 23.นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.เขตประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 เป็น ผอ. เขตประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 24.นายพรชัย โพคันโย ผอ.เขตประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 25.นายอนันต์ กัลปะ ผอ.เขตประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 2

26.นายอภิชัย ทำมาน ผอ.เขตประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 27.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.เขตประถมศึกษาตากเขต 1 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 28.นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.เขตประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาตากเขต 1 29.นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.เขตประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาชุมพรเขต 2 30.นายเดช ศิรินาม ผอ.เขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4

31.นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.เขตประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 32.นายมานพ ษมาวิมล ผอ.เขตประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 33.นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.เขตประถมศึกษาเลยเขต 3 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 34.นายโชติพิพัฒน์ จุลมณี–รุ่งเรือง ผอ.เขตประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 35.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.เขตประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 เป็น ผอ.เขตประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

กระบวนการโยกย้ายทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการใหม่หลังมีการใช้ ม.44 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ คือการให้มี คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ทั้งกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และจัดสรรงบประมาณ

ที่สำคัญคือรับผิดชอบการแต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ฯลฯ

ผลงานที่ออกมาในตอนนี้จึงมีดอกไม้มากกว่าก้อนอิฐ.

“ซี.12”

1 พ.ย. 2559 09:48 1 พ.ย. 2559 09:50 ไทยรัฐ