งานคือเงิน 02/11/59

ข่าว

  งานคือเงิน 02/11/59

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   2 พ.ย. 2559 05:01 น.

   การซังกะตายกับความล้มเหลว คือจุดจบของความสำเร็จ

   สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันมากมาย ที่ งานคือเงิน

   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาสังคมวิทยา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 (ห้อง 207) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5824 (อัจฉรา) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://socanth.tu. ac.th/news/job-annoucement ถึง 4 พ.ย.นี้

   โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา กลุ่มงานรังสีวิทยา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทาง รังสีเทคนิค หรือ ฟิสิกส์การแพทย์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทาง ชีวฟิสิกส์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึง 30 กันยายน 2563 สมัครที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตึกอำนวยการ ชั้น 2 สอบถาม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร.0-3462- 2999 ต่อ 1239 ถึง 4 พ.ย.นี้

   กรมวิชาการเกษตร รับ พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.) 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ วุฒิ ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3)/ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนาม และในห้องทดลอง จัด เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี ทำสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายในระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ สมัครที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-3577 (-8) ถึง 4 พ.ย.นี้

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป รหัสวิชา 101 ประเภทวิชาสามัญ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร เท่านั้น ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ เริ่มเข้าปฏิบัติราชการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สมัครที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ถึง 4 พ.ย.นี้

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาทาง ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือ การศึกษา สมัครที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-6006 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http:// litu.tu.ac.th ถึง 7 พ.ย.นี้

   กรมโยธาธิการและผังเมือง รับ พนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างอีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง ถึง 9 พ.ย.นี้

   โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับ นิติกร 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา นิติศาสตร์ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2563 สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระหว่าง 3- 9 พ.ย.นี้

   วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ประจำ 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจ หรือ ด้านบริหารจัดการ สมัครที่ งานบริหารบุคคลวิทยาลัยนวัตกรรม ห้อง CITU 509 ชั้น 5 อาคาร อเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.citu. tu.ac.th ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครส่งที่ “วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 3 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200” วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตำแหน่ง” (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2623-5055 (-8) ต่อ 4120,4123 (ชุติมณฑน์ แจ่มจำรัส) รับถึง 10 พ.ย.นี้

   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รับ นักวิชาการ (งานวิจัยและจัดการความรู้) 1 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา การจัดการทางวัฒนธรรม หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตำแหน่งดังกล่าว มีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ในงานศึกษาวิจัย ค้นคว้า การถอดองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์งาน สรุปประเด็นและมีทักษะในการเขียนที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม SPSS และสามารถนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ อย่างดี มีความรับ ผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติและทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว,

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามลักษณะงานในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์นโยบายเพื่อแปลงสู่แผนปฏิบัติงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน มีความสามารถและทักษะในการเขียนวิเคราะห์โครงการ การเขียนรายงาน การเขียนหนังสือราชการ การจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการ มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดทำข้อมูลคำของบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) จัดทำข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ที่เกี่ยวกับระบบแผนงานงบประมาณและสามารถนำเสนองานในรูปแบบต่างๆอย่างดี สามารถประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และบุคคลที่แตกต่างหลากหลายอย่างดี มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติและทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว,

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและสารบรรณ) 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบริหารจัดการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในสายธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารจัดการทั่วไปในองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดทำรายงานสรุปต่างๆ ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อสื่อสารระดับดี และมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานงานทั้งในองค์กร และหน่วยงานภายนอกอย่างดี, นิติกร 1 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา นิติศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ ไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล และสามารถติดต่อประสานงานได้ สอบถามและสมัครที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2644-9900 ต่อ 103,109 หรือทางเว็บไซต์ www.moralcenter.or.th ถึง 11 พ.ย.นี้

   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโลจิสติกส์ การบัญชี หรือ การเงิน มีความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ สามารถสรุปและวิเคราะห์งาน สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2280-4085 ต่อ 2216 ถึง 14 พ.ย.นี้

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหาร (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (หากมีประสบการณ์ขับรถยนต์ให้นาย หรือขับรถตู้มาก่อน หรือมีความรู้ด้านการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ สอบถามที่ ฝ่ายบริหาร คณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 15 พ.ย.นี้.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:23 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์