Thairath Logo
กีฬา

ความจริงอีกมุมหนึ่งของคนไทย

โดย สายล่อฟ้า
1 พ.ย. 2559 05:01 น.
Share :

สํานักวิจัย “ซุปเปอร์โพล” ได้สำรวจความเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 25–29 ต.ค.ที่ผ่านมา เรื่อง “ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย” หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต

พบว่าความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเมื่อนึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในฐานะ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 97.3 เพราะได้เกิดในรัชกาลที่ 9 ทรงงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยทุกคนทั้งประเทศ ไม่แบ่งแยก ได้เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดี ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี

นานาประเทศยกย่องสรรเสริญร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

พระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนทั้งประเทศ

93.4% ขอให้คนไทยรักกัน ช่วยกันทำดีเพื่อพ่อ ขอพระบารมีคุ้มครอง 91.5% ขอให้เศรษฐกิจดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

86.2% ขอให้ครอบครัวมีความสุข 84.1% ขอให้มีความเจริญก้าวหน้า 75.92% ขอให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง 71.3% ขอให้ทุกคนพ้นอันตรายทั้งปวง

41.5% ขอให้ทุกคนอดทน ขยันหมั่นเพียร และประสบความสำเร็จในชีวิต

ความตั้งใจจะยึดถือปฏิบัติ “ทำดีเพื่อพ่อ” 63.5% ตั้งใจจะรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบัน 62.8% จะช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อกัน 61.4% จะทำจิตอาสา 58.9% จะกตัญญู 57.2% จะขยันหมั่นเพียร 53.1% จะมีวินัย 52.0% จะรับผิดชอบ 50.6% จะมีสติสัมปชัญญะ 47.8% จะประหยัด 45.5% จะเสียสละและให้อภัย

ความภูมิใจโดยรวมที่เกิดเป็นคนไทย พบว่าความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย 9.41% 61.2% ระบุว่าชีวิตยังทุกข์และเดือดร้อน

แต่ขออดทนต่อสู้ต่อไปโดยยึดมั่นคำสอนของ “พ่อ”

34.5% ชีวิตมีความสุขอยู่ได้ทุกสถานการณ์ 4.3% ระบุชีวิตมีความทุกข์และเดือดร้อนมากเกินกว่าจะอดทนต่อไปได้

ตัวเลขเหล่านี้ล้วนบ่งชี้ถึงสภาพความเป็นไปของสังคมได้ค่อนข้างดีและแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรได้

แน่นอนว่าพระองค์ท่านคือศูนย์รวมใจของคนไทยทุกคน

พร้อมที่จะยึดถือคำสั่งสอนของพระองค์ท่านเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการทำความดี รักชาติ รักแผ่นดินและรักสถาบัน

ที่เป็นรายละเอียดย่อยลงไปก็คือจะช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อกัน จิตอาสา กตัญญู ขยันหมั่นเพียร มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสติสัมปชัญญะ ประหยัด เสียสละและให้อภัย

ที่พบเห็นที่ท้องสนามหลวง โดยรอบพระบรมมหาราชวังหลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ซึ่งประชาชนคนไทยได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก ได้แสดงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ปรากฏแก่สายตาคนทั้งโลกมาแล้ว

เป็นความจริงที่สะท้อนภาพสังคมไทยได้อย่างชัดเจน

แต่อีกมุมหนึ่งที่มิอาจปฏิเสธได้ก็คือ ยังมีประชาชนคนที่ยังยากจนข้นแค้นต้องการให้มีการแก้ไขช่วยเหลือ แม้บางส่วนจะมีความอดทนและพร้อมรับสถานการณ์ได้ แต่อีกส่วนหนึ่งมีความท้อแท้เพราะความเดือดร้อนจนไม่สามารถรับสภาพได้

นี่ก็เป็นความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้ ซึ่งจะต้องเร่งดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เป็นเรื่องปากท้องที่สำคัญของชีวิตอย่างที่พระองค์ท่านทรงมองเห็นและพยายามทำมาตลอด 70 ปี

แต่ก็ยังมีคนไทยบางส่วนที่มองไม่เห็นและซ้ำเติมทุกขเวทนานั้นด้วย.

“สายล่อฟ้า”

อ่านเพิ่มเติม...
กล้าได้กล้าเสียความจริงอีกมุมหนึ่งของคนไทยสายล่อฟ้าซุปเปอร์โพลความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย