ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  งานคือเงิน 06/10/59

  หมึกเขียว6 ต.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE

  ความล้มเหลวของวันวานไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าเพื่อการก้าวเดินสู่ความสำเร็จในวันนี้และพรุ่งนี้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  หมึกเขียว ส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต ผ่านพ้นทุกปัญหาในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหาร สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานแผนและนโยบาย ฝ่ายบริหาร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถด้านการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล หรือมีประสบการณ์ด้านนโยบายและแผน การวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 7 ต.ค.นี้

  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หากได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สนใจสอบถามและสมัครที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 2 อาคาร 16 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th  ถึง 11 ต.ค.นี้

  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง พนักงานทำเล่ม 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป สมัครที่ฝ่ายบุคคลและบริหารธุรการ ชั้น 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 สอบถาม โทร.0-2564-3104 (-06) ต่อ 2218,2224 ถึง 14 ต.ค.นี้

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล หรือมีวุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอย่างน้อย 2 ปริญญา (ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีและปริญญาเอก), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ต้องมีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอรต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขา วิชาที่เกี่ยวข้อง เน้นความเชี่ยวชาญด้าน embedded systems, Information and Intelligence, networks, mobile computing, computer systems, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก และ ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา เน้นทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า เน้นทางด้าน ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, Mechatronics, Smart Grid, Electric Vehicle Systems ทุกตำแหน่งควรมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ตามที่หลักสูตรกำหนด ไม่ติด F ในรายวิชาใดๆ และต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิชาที่เปิดรับ วุฒิปริญญาเอกต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper) ขั้นต่ำ 550 คะแนน, TOEFL (IBT) ขั้นต่ำ 79-80 คะแนน, TOEFL (CBT) ขั้นต่ำ 213 คะแนน, IELTS ขั้นต่ำ 6.5 คะแนน, CU-TEP ขั้นต่ำ 75 คะแนน, TOEIC ขั้นต่ำ 700 คะแนน หรือ KU-EPT ขั้นต่ำ 65 คะแนน สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาโท ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper) ขั้นต่ำ 510 คะแนน, TOEFL (IBT) ขั้นต่ำ 64 คะแนน, TOEFL (CBT) ขั้นต่ำ 180 คะแนน, IELTS ขั้นต่ำ 5 คะแนน, CU-TEP ขั้นต่ำ 60 คะแนน, TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนน หรือ KU-EPT ขั้นต่ำ 55 คะแนน สนใจสอบถามและสมัครที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (งานบุคคล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ถึง 14 ต.ค.นี้

  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับ เจ้าหน้าที่เงินฝาก 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ หรือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สามารถใช้โปรแกรม MS-Excel หากเป็นเพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น สมัครที่ ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทร.0-2218-0555 ต่อ 2301 (-2) ถึง 14 ต.ค.นี้

  กรมทางหลวง รับ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 5 อัตรา กลุ่มงาน วิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป มีความรู้ความสามารถด้านกลศาสตวิศวกรรม (Engineering Mechanics) อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Matertals) หรือกลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials) และเครื่องยนต์สันดาป (Internal combustion engine), นายช่าง เครื่องกลปฏิบัติงาน 10 อัตรา กลุ่มงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการ เกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่าขึ้นไป มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้ารถยนต์ ส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์ นิวเมติกและไฮดรอลิกส์ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine), นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา กลุ่มงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา ต้องสอบผ่านความรู้ ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถในการแปลความ สรุปความจากข้อความ หรือบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษ (หลักไวยากรณ์ คำศัพท์) การร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ และ การร่างคำกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ สมัครที่งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ถึง 14 ต.ค.นี้

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ประจำโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน วิชาการออกแบบชุมชนเมือง (URBAN DESIGN) หรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9434, 0-2986-8067 ถึง 14 ต.ค.นี้


  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านการประมง วาริชศาสตร์ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษารายวิชาทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเน้นการทำวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 27 ต.ค.นี้

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมศาสตร์ หรือ การศึกษาที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพประชากร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยประเมินผล สหวิทยาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดีมาก มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์งานวิจัย โดยเฉพาะวิจัยเชิงคุณภาพ สมัครที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 สอบถามโทร. 0-2800-2840 (-60) ต่อ 1006 ถึง 31 ต.ค.นี้

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th  ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 31 ต.ค.นี้.

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  งานคือเงินหมึกเขียวหางานหางานทำคนว่างงานวุฒิปริญญาตรีวุฒิปริญญาโทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์พนักงานเงินรายได้ปริญญาเอกคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08:40 น.