วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช. สั่ง ม.บูรพา-มทร.ตะวันออก แก้ปัญหาธรรมาภิบาลหลังขัดแย้งภายในหนัก

คสช. สั่ง ม.บูรพา-มทร.ตะวันออก แก้ปัญหาธรรมาภิบาลหลังขัดแย้งภายในหนัก

  • Share:

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ คสช.ที่ 2/2559 สั่ง ม.บูรพา - มทร.ตะวันออก จัดระเบียบและแก้ปัญหาธรรมาภิบาล หลังขัดแย้งภายในสถาบันจนแก้ไขปัญหาตามมาตรการปกติไม่ได้ หวั่นเสียหายต่อระบบการศึกษา หรือนิสิต นักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2559 เรื่อง การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 ก.ค. 59 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมโดยรวม โดยในกรณีจะต้องนํามาตรการตามคําสั่งดังกล่าวไปใช้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกําหนดนั้น

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่ายังมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งประสบปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันจนไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยมาตรการปกติ ซึ่งหากปล่อยให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปจะทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบการศึกษาหรือนิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้