วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ.ส.ค.เสริมนมดีเด็กด้อยโอกาสเหนือตอนล่าง

อ.ส.ค.เสริมนมดีเด็กด้อยโอกาสเหนือตอนล่าง

  • Share:

ช่วงนี้สถานศึกษาคุ้นชินกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค.เป็นอย่างดี....!

หนึ่งในสาขาสำคัญวันนี้ อ.ส.ค. สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย ที่นี่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนมโคสดแท้ๆ ภายใต้ชื่อแบรนด์ นมไทย-เดนมาร์ค หรือนมวัวแดง

น.สพ.วิศิษฐ์ แสงคล้อย หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง บอกว่า เนื่องจากการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องทำงานเป็นทีม

โดยมี นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หน.กองการตลาดและการขาย นายวันชนะ โพธิ์พิเนตร หน.แผนกการตลาดและการขาย นางชบา เงินนา หน.แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และพนักงาน ร่วมกันทำหน้าที่

สิ่งหนึ่งนอกเหนือจากการผลิตนมดีๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษา จึงมีเป้าหมายเข้าไปมีบทบาทส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดจัด “โครงการสายใย นมไทย-เดนมาร์ค” ขึ้นที่ ร.ร.พิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก โดยนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไปจัดกิจกรรมและมอบผลิตภัณฑ์นมให้น้องๆนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
เนื่องจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา และที่บกพร่องทางการได้ยิน ระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

จึงเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆเหล่านี้ ได้ดื่มนมโคสดแท้ 100% อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ส่งผลทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองสมกับวัย

ในด้านจิตใจยังจัดกิจกรรมมอบความสุขให้น้องๆ มีทั้งการเล่นเกม มอบผลิตภัณฑ์นม การละเล่นต่างๆ โดยมี นายศักดา เรืองเดช ผอ.โรงเรียน และคณะครู ร่วมกันรับมอบพร้อมหน้า

นี่แหละหน่วยงานที่ไม่ใช่มีแต่ผลิตภัณฑ์นมดีๆ ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สู่สังคมอย่างกว้างขวาง...!

พิษณุ ล้อมวงษ์โสภณ/รายงาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้