ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  รางวัล ก.พ.ร.

  ซี.123 ต.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE

  เมื่อตอนปลายปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการมอบรางวัลประจำปีแก่หน่วยราชการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ

  ทำบันทึกไปแล้วถึงรางวัลประเภทการบริการภาครัฐแห่งชาติ ยังมีอีก 2 ประเภทคือ รางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กับ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  มีตัวอย่างหน่วยงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัลในประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐคือ

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหน่วยงานที่มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง มีการขับเคลื่อนการนำอย่างเป็นระบบ สามารถผลักดันองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ในการเป็น “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี”

  กรมสรรพากร ได้มีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่พิจารณาถึงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์การมาใช้ร่วมกัน เพื่อกำหนดกรอบแผนงานและเป้าหมาย โดยมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีลำดับจากผู้บริหารสูงสุดถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

  กรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินกลางของประเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบ Web Map Service เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการพัฒนาคลังความรู้เพื่อการปฏิบัติงานเป็นชุดองค์ความรู้ต่างๆ และสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย

  ส่วน รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีเยี่ยมจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

  1.ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมส่งเสริมการเกษตร 2. ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีโครงการกระบวนการแกนหมุนลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในชนบท สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในลักษณะเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเสริมสร้างพลังประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาการเก็บกักของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ

  กรมส่งเสริมการเกษตร นำเสนอโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง : กรณีการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทตัดสินใจในการแก้ปัญหาภัยแล้งของชุมชนเอง

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำเสนอ “โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแนวกันชนในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าตะวันออก และกลุ่มป่าแก่งกระจาน” มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของผืนป่าโดยมุ่งเน้นให้เกิดการคุ้มครองผืนป่าโดยธรรมชาติให้เป็นผืนป่าเดียวกัน

  ผลงานเหล่านี้ย่อมเป็นที่ภาคภูมิใจของทุกผู้คนในกรมและเป็นกำลังใจให้คิดพิชิตรางวัลในปีต่อไปอีก.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 19:50 น.