วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมปศุสัตว์ ประกาศ 'รพ.สัตว์' ต้องติดป้ายแสดงค่ารักษาให้ชัดเจน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ ให้โรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกทั่วประเทศ ติดป้ายแสดงราคาค่ารักษาสัตว์ให้ชัดเจน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 59 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2559 ดังนี้

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สําหรับสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ลักษณะป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการอัตราขั้นสูง-ขั้นต่ำาของค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. ในประกาศนี้ "ค่าทําหมัน" หมายความว่า ค่าบริการในการควบคุมการเจริญพันธุ์ในสัตว์ การป้องกัน การปฏิสนธิ ซึ่งการทําหมันเป็นวิธีป้องกันการตั้งท้องในสัตว์แบบถาวร ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการตรวจทางโลหิตวิทยาและค่าเคมีโลหิต ค่าวิสัญญี และค่าที่พักสัตว์ป่วย

"ค่าเวชกรรมป้องกัน" หมายความว่า ค่าบริการในการสร้างเสริมสุขภาพแก่สัตว์ การทําให้ร่างกายสัตว์มีภูมิคุ้มกัน หรือความต้านทานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือทําให้โรคมีความรุนแรงน้อยลงเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ได้แก่ การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ เป็นต้น

"ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์" หมายความว่า ค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจทางโลหิตวิทยา ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าตรวจทางปรสิตวิทยา เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าน้ํายาและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ และค่าบริการในการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย

4. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์แสดงลักษณะ และรายละเอียดของรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ดังต่อไปนี้ ค่าทําหมัน ค่าเวชกรรมป้องกัน และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ผู้รับบริการเห็นได้ง่าย 

ทั้งนี้จะมีผลทันทีในวันที่ 30 ก.ย.2559

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ ให้โรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกทั่วประเทศ ติดป้ายแสดงราคาค่ารักษาสัตว์ให้ชัดเจน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 59 เป็นต้นไป 29 ก.ย. 2559 18:48 29 ก.ย. 2559 20:23 ไทยรัฐ