วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชอบเสี่ยงลงทุนตลาดหุ้น ชี้เด็กรุ่นใหม่ลูกคนรวยไม่รีบหางานทำ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้มนุษย์เงินเดือน รายได้โอทียังไม่ฟื้น ภาคอุตสาหกรรมนำโด่งถูกปรับลด 53.6% ขณะโครงสร้างตลาด แรงงานบิดเบี้ยว เด็กจบใหม่ 8 เดือนแรก 3.6 หมื่นคน บ้านมี ฐานะไม่รีบหางาน อีกส่วนหนึ่งคิดรวยเร็วเข้าไปลุยไฟในตลาดหุ้น ด้านสถิติเผยว่างงาน ส.ค. จบ ป.ตรี เตะฝุ่นมากสุด 168,000 คน

น.ส.ณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยถึงผลสำรวจภาวะค่าครองชีพ ประจำเดือน ก.ย.59 ว่า ขณะนี้ประชาชนมีความกังวลในประเด็นเรื่องรายได้ตัวเองมากขึ้น หลังจากองค์กร และเจ้าของธุรกิจมีการลดการทำงานนอกเวลา (โอที) จนทำให้รายได้ครัวเรือนลดลง และยังพบว่าหลายหน่วยงานยังมีการชะลอรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นด้วย แม้การเลิกจ้างงานจะมีอัตราชะลอตัวลงด้วยก็ตาม

ทั้งนี้ การสำรวจภาวการณ์ครองชีพพบว่าประชาชนมากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีการถูกปรับลดรายได้โอทีของการทำงานลง โดยมาจากภาคอุตสาหกรรมและการผลิตสูงถึง 53.6% ภาคบริการ 20.4% และค้าขาย 19.8% ส่งผลให้มุมมองครัวเรือนต่อเรื่องรายได้คนรู้สึกกังวลเพิ่มขึ้น โดยมีดัชนีเพิ่มจากเดือน ก.ค.ที่ 49.4% มาอยู่ในเดือน ก.ย.59 ที่ 50.7% อีกทั้งยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่าในครึ่งปีแรก 59 มีจำนวนผู้ว่างงานแฝง หรือมีการทำงานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องการทำงานเพิ่ม มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 269,300 คน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ยังไม่น่ากังวลมากนัก และคาดว่าจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวในเรื่องการจ้างงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ ปัญหาเรื่องโครงสร้างของตลาดแรงงาน ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า รอบ 8 เดือนของปีนี้ ไทยมีจำนวน ประชากรวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 375,900 คน แต่กลับมีคนเข้ามาเป็นกำลังแรงงานลดลง อีกทั้งมีจำนวนประชากรที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มที่เกษียณอายุก่อนกำหนดก็มีสูงขึ้น แต่จุดที่น่าสนใจคือเด็กจบใหม่อายุ 20-24 ปี กลับเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานน้อยลงเช่นกัน ซึ่งในรอบ 8 เดือน มีจำนวนเพิ่มแล้ว 36,000 คน และยังมีแนวโน้มเพิ่มได้

“สาเหตุที่ทำให้กลุ่มเด็กจบใหม่เลือกไม่เข้ามาทำงาน ส่วนหนึ่งหันไปลงทุนในตลาดหุ้น เพราะต้องการได้เงินเร็วมาใช้ไม่เหนื่อย และบางส่วนอยู่ในครอบครัวมีฐานะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเข้าทำงาน รวมถึงบางส่วนเรียนจบแต่สมัครหางานทำไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้ภาครัฐต้องจับตามองดู เพราะถือเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย”

นอกจากปัญหาจากสังคมผู้สูงอายุ และแรงงานมีทักษะไม่ตรงตามความต้องการของตลาด เพราะวันใดตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนสูง หากวันใดตลาดเกิดช็อกขึ้นมา หุ้นตกรุนแรง กลุ่มนี้อาจเป็นปัญหาและภาระสวัสดิการของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังซ้ำเติมปัญหาสังคมผู้สูงอายุของไทย ตลอดจนทำให้โครงสร้างแรงงานไทยมีปัญหาไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย เข้ายุค 4.0 และการพัฒนาประเทศในระยะยาว สำหรับภาวะการครองชีพของครัวเรือนมีทิศทางที่ดีขึ้น ตามความกังวลจากเรื่องราคาสินค้าที่ลดลง ในขณะที่ครัวเรือนมีมุมมองต่อภาวะการครองชีพในอีก 3 เดือนข้างหน้าไม่แย่ลง สอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ที่การบริโภคจะยังรักษาทิศทางการเติบโตไว้ได้”

ด้านผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า ภาวการณ์ว่างงานของคนไทยในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ว่างงานจำนวน 360,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.9% โดยในจำนวนนี้พบว่ามีคนว่างงานที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 168,000 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา ตามลำดับ.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้มนุษย์เงินเดือน รายได้โอทียังไม่ฟื้น ภาคอุตสาหกรรมนำโด่งถูกปรับลด53.6% ขณะโครงสร้างตลาด แรงงานบิดเบี้ยว เด็กจบใหม่ 8 เดือนแรก 3.6 หมื่นคน บ้านมี ฐานะไม่รีบหางาน อีกส่วนหนึ่งคิดรวยเร็วเข้าไปลุยไฟในตลาดหุ้น 29 ก.ย. 2559 04:55 29 ก.ย. 2559 04:56 ไทยรัฐ