วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้านกฎหมายบริหารงานบุคคลฉบับ สกอ.

เตือน “ดาว์พงษ์” ระวังฟังข้อมูลเท็จ อ้าง “สุภัทร” รู้ปัญหาพร้อมทบทวนใหม่

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้แถลงภายหลังการประชุมร่วมระหว่างที่ประชุม ทปสท., ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) และศูนย์ประสานงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) ว่า ที่ประชุมมีมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... เนื่องจากเนื้อหาในหลายมาตราจะมีผลกระทบกับทั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอให้นำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 มาแก้ไขให้เป็นฉบับที่ 4 พ.ศ... โดยแก้ไขดังนี้ ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ปรับปรุงและแก้ไขการดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น, ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความมั่นคง มีมาตรฐานเดียวกัน และมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านการรักษาพยาบาลผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และให้สามารถเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้

“อยากฝาก รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) อย่าไปฟังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาก เพราะข้อมูลที่ สกอ.ให้เป็นข้อมูลเท็จ ตั้งแต่มหาวิทยาลัยมาสังกัด ศธ. เราถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้บริหารระดับสูง โดยจะนำมติดังกล่าวยื่น พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ., ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัด ศธ. ในฐานะว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการ กกอ.” ผศ.ดร.รัฐกรณ์กล่าว

ด้าน รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงษ์ เลขาธิการศูนย์ CHES กล่าวว่า ถ้า สกอ.มองว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ดี ขอให้บุคลากรของ สกอ.ทุกคน รวมถึงเลขาธิการ กกอ.อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วย จะได้เข้าใจว่าทำไมมีคนพยายามจะคัดค้าน

ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ตัวแทน ปอมท. กล่าวว่า ปอมท.ได้เข้าพบว่าที่เลขาธิการ กกอ.ซึ่งได้แสดงความเป็นห่วงร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว และรับปากว่าจะเข้าไปพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในรายละเอียดอีกครั้ง.

ที่ประชุมมีมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... เนื่องจากเนื้อหาในหลายมาตราจะมีผลกระทบกับทั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอให้นำร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 29 ก.ย. 2559 01:21 29 ก.ย. 2559 01:22 ไทยรัฐ