วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาษี กทม.เก็บตามเป้าแล้ว แจง กทม.เก็บเอง 15,200 ล้าน-หน่วยอื่นเก็บให้อีก 54,800 ล้าน

ตามที่มีข่าวว่า กทม.ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้านั้น นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครในปี 2559 ว่า กรุงเทพมหานครตั้งประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวน 70,000 ล้านบาท แยกเป็นรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง จำนวน 15,200 ล้านบาท และรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ จำนวน 54,800 ล้านบาท โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้รวมทั้ง 2 ยอด เป็นเงินทั้งสิ้น 71,105,714.06530 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 101.58 สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559)

ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวต่อไปว่า หน่วยงานราชการที่ดำเนินการจัดเก็บรายได้ให้กรุงเทพมหานคร อาทิ กรมที่ดิน กรมสรรพสามิต สรรพากร กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ จะนำส่งรายได้ให้ กทม.เป็นรายงวด ซึ่งนับจากวันนี้ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณวันที่ 30 กันยายน 2559 คาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณเป็นไปได้โดยสมบูรณ์ สามารถนำเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนากรุงเทพฯ ตามโครงการต่างๆ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป.

กรุงเทพมหานครตั้งประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวน 70,000 ล้านบาท แยกเป็นรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง จำนวน 15,200 ล้านบาท และรายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ จำนวน 54,800 ล้านบาท 29 ก.ย. 2559 00:39 29 ก.ย. 2559 00:39 ไทยรัฐ