วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อเปิดตัวผู้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวร่วมกับ 'ยิ่งลักษณ์'

จ่อเปิดตัวผู้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวร่วมกับ 'ยิ่งลักษณ์' มีทั้ง กขช. 24 คน ข้าราชการ ก.พาณิชย์ เกษตร คลัง ส่วนคน อคส.-อ.ต.ก.ไม่รอด ขณะที่ เอกชนมีทั้งโรงสี เซอเวเยอร์ โกดังกลาง ระบุอาจลามถึง ผวจ. เหตุร่วมรับผิดชอบถือกุญแจคลังเก็บข้าว ส่วน ครม. 35 คนไม่น่ารอด

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว ได้สรุปเรียกค่าเสียหายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวงเงิน 35,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของวงเงินความเสียหายรวม 178,000 ล้านบาท ส่วนอีก 80% หรือ 143,000 ล้านบาท รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีทั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) 24 คน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีก 35 คน

ทั้งนี้ หากพิจารณาแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ภายใต้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง พบว่า ได้กำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ชัดเจน โดยในกรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติขั้นสูง ต้องรับผิดชอบในสัดส่วน 20% ส่วนที่เหลืออีก 80% แบ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการรับจำนำข้าว 60% และอีก 20% เป็นความรับผิดชอบของผู้ผ่านงานชั้นต้นและชั้นกลาง

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าว หมายความว่า ผู้ที่เป็นกรรมการใน กขช. สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะถูกเรียกค่าเสียหายในสัดส่วน 60% หรือ 106,800 ล้านบาท และอีก 20% หรือ 35,600 ล้านบาท จะเป็นความรับผิดชอบของ รมว.พาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรี รวมถึง ครม. ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพราะเป็นผู้อนุมัติในลำดับรองลงไป

นอกจากนี้ ความรับผิดทางละเมิดอาจรวมไปถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการจำนำข้าว ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และยังรวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์ในทางที่ไม่สุจริตจากโครงการรับจำนำ เช่น โรงสี บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) เจ้าของโกดังกลางที่รัฐเช่าฝากเก็บข้าว เจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่ถือกุญแจโกดังข้าว และอาจรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในจังหวัดที่มีโกดังเก็บข้าวรัฐด้วย

สำหรับคณะกรรมการ กขช. ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโครงการรับจำนำ มี 24 คน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 153/54 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.คลัง รองประธานกรรมการ รมช.พาณิชย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คน เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และอธิบดีกรมการข้าว เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนหน่วยงานปฏิบัติในระดับกระทรวง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว ได้แก่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะดูแลนโยบาย กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานต้นเรื่องที่เป็นผู้จัดทำโครงการ และผู้ที่อยู่ในข่ายถูกเรียกร้องค่าเสียหาย จะเริ่มตั้งแต่อธิบดี รองอธิบดี ไล่ลงไปจนถึงระดับผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ ส่วน อคส. และ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ โดยผู้อยู่ในข่ายจะเริ่มตั้งแต่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าคลัง และเจ้าหน้าที่ ขณะที่ ภาคเอกชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับประโยชน์ที่ไม่สุจริตจากโครงการ มีทั้งโรงสี เซอร์เวเยอร์ และเจ้าของโกดังกลาง

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลจะเรียกค่าเสียหายจากข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง ถือว่าไม่ยุติธรรม เพราะข้าราชการไม่มีอำนาจยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว ต้องเดินหน้าตามคำสั่ง แต่หากจะผิดจริง น่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจยับยั้งรองจากนายกรัฐมนตรี คือ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐบาลชุดนั้น เพราะการชี้มูลทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดนั้น เป็นการชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในข้อหาไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว จนทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณประเทศชาติ ซึ่งหากจะเอาผิดกับข้าราชการจริง จะทำให้ข้าราชการเสียขวัญและกำลังใจในการทำงาน และต่อไปคงไม่มีใครกล้าทำงานตามหน้าที่ และคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

จ่อเปิดตัวผู้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าวร่วมกับ 'ยิ่งลักษณ์' มีทั้ง กขช. 24 คน ข้าราชการ ก.พาณิชย์ เกษตร คลัง ส่วนคน อคส.-อ.ต.ก.ไม่รอด ขณะที่ เอกชนมีทั้งโรงสี เซอเวเยอร์ โกดังกลาง ระบุอาจลามถึง ผวจ. เหตุร่วมรับผิดชอบ... 27 ก.ย. 2559 18:48 27 ก.ย. 2559 20:03 ไทยรัฐ