วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งเด้งรับมติครม.ยกเลิกให้ขสมก.เป็นผู้ประกอบการรายเดียวเดินรถในกทม.

ครม.เห็นชอบยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อปี 2526 ที่ระบุ ขสมก.เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียวในกทม. ขณะที่กรมขนส่งทางบกพร้อมเดินหน้ากระบวนการถ่ายโอนการกำกับรถเอกชนร่วมบริการให้ขนส่งฯ แทน ขสมก. เพื่อพัฒนางานด้านบริการด้วยรถโดยสารประจำทางทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเห็นชอบยกเลิกมติ ครม. เดิมเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2526 ที่ระบุให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว และรถร่วมฯ เอกชนจะต้องทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก.ว่า โดยหลังจากที่มติ ครม. เดิมดังกล่าวยกเลิกไปแล้ว รถร่วม ขสมก. จะต้องมาขอใบอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนในบทบาทและแนวทางกำกับดูแลการเดินรถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) แต่เพียงผู้เดียว และให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถ (Operator) รายหนึ่ง

ทั้งนี้ จะทำให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเดินรถประจำทางในกรุงเทพมหานครอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ครม. ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับแก้กฎหมายเพื่อรองรับการถ่ายโอน ได้แก่ การแก้ไข พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เกี่ยวกับอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แก้ไขกฎกระทรวง เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แก้ไขกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อมารองรับการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว โดยจะดำเนินการตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควบคู่กันไปด้วย เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม จะเกิดประโยชน์การแข่งขัน คุณภาพการให้บริการในระยะยาว เช่น กำหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ จัดสรรเส้นทางการเดินรถตามโครงข่ายใหม่ กำหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ จนกระทั่งสามารถออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะแก้ไขปัญหาการเดินรถโดยสารประจำทางในปัจจุบัน ที่มีเส้นทางทับซ้อนและไม่ครอบคลุม ให้สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ คุณภาพของตัวรถ ความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และภาครัฐสามารถกำกับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

นอกจากนี้ แผนปฏิรูปฯ ดังกล่าวยังกำหนดแนวทางปรับปรุงเส้นทางการเดินรถใหม่ทั้งระบบ กำหนดต้นทางปลายทาง ออกแบบเส้นทางเดินรถซึ่งจะลดการทับซ้อนของเส้นทาง และปรับปรุงเส้นทางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ เช่น โครงข่ายรถไฟฟ้า ระบบราง การสัญจรทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทน

ครม.เห็นชอบยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อปี 2526 ที่ระบุ ขสมก.เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียวในกทม. ขณะที่กรมขนส่งทางบกพร้อมเดินหน้ากระบวนการถ่ายโอนการกำกับรถเอกชนร่วมบริการให้ขนส่งฯ แทน ขสมก. เพื่อพัฒนางานด้านบริการ 27 ก.ย. 2559 14:40 27 ก.ย. 2559 15:00 ไทยรัฐ