วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน เตรียมออกค่าจ้างผู้รับงานไปทำบ้าน ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

ก.แรงงาน เตรียมออกประกาศค่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท หากนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท ทั้งนี้ ร่างฯ ดังกล่าวได้ผ่าน ก.ม.แรงงานแล้ว คาดมีผลบังคับใช้เดือน ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 59 น.ส.พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทน เพื่อให้ผู้รับงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาทักษะฝีมือเทียบเท่าแรงงานในระบบ โดยร่างประกาศมีการกำหนด อัตราค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่วันละ 300 บาท โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่มีการจ้างงานในสถานประกอบการ อัตราค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ เมื่อคำนวณต่อหน่วยตามลักษณะงาน คุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน เช่น ผู้ว่าจ้างมีโรงงานผลิตกระเป๋าสานพลาสติกจ่ายค่าจ้างวันละ 300 บาท ลูกจ้างในโรงงานผลิตได้ 10 ใบ ผู้รับงานไปทำที่บ้านก็ต้องผลิตออกมาให้ได้เท่ากัน

อธิบดี กสร. กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ไม่มีการจ้างงานในสถานประกอบการ แต่เป็นการรับงานไปทำที่บ้าน ก็ต้องได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท โดยให้เป็นไปตามที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำการตกลงกันว่า จะต้องผลิตชิ้นงานได้กี่ชิ้น แต่หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้ช่วยวินิจฉัยให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน หากผู้ว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ปฏิบัติตามประกาศ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้ ร่างประกาศได้ผ่านการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายของกระทรวงแรงงานแล้ว และได้เสนอต่อ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อพิจารณาลงนาม คาดว่าประกาศจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.ย.นี้

ก.แรงงาน เตรียมออกประกาศค่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท หากนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท ทั้งนี้ ร่างฯ ดังกล่าวได้ผ่าน ก.ม.แรงงานแล้ว คาดมีผลบังคับใช้เดือน ก.ย.นี้ 27 ก.ย. 2559 14:29 27 ก.ย. 2559 15:27 ไทยรัฐ