วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานคือเงิน 28/09/59

งานคือเงิน 28/09/59

โดย หมึกเขียว
28 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ความขยันและอดทนไม่เคยสูญเปล่า

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนโครงการ ดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น สามารถจัดประชุม เขียนวาระการประชุมและสรุปผลการประชุม มีความคิดสร้างสรรค์มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และจิตใจในการให้บริการ มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด (หากมีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ปฏิบัติงานได้ทั้งงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 30 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชานาฏยสังคีต รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ศิลปะการแสดง/การละคร มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดง การละครตะวันตก ละครสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ในการจัดการแสดงละครเวที (หากมีผลงานทางวิชาการ อาทิ ผลงานวิจัย บทความ ผลงานการแปลจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ 1 อัตรา อายุ 35-45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน ดนตรี ทั้งสองตำแหน่งต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สนใจสอบถามและสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 30 ก.ย.นี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 45 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีความรู้และประการณ์ทางด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลทางด้านสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและบุคลิกภาพอย่างอื่น สมัครที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่ง ชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7306 ถึง 30 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สังกัดกองศิลปวัฒนธรรม งานบริหารทั่วไป รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 การเขียนคำผิด คำถูก การเขียนสรุปใจความสำคัญ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน หรือ คอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักศึกษาด้านวัฒนธรรม, สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา งานเทคนิค รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการตัดต่อรายการ และการเขียนบทรายการวิทยุ และจัดรายการวิทยุ ทุกตำแหน่งต้องมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเขากับผู้ร่วมงานได้ดี มีความรับผิดชอบ อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 30 ก.ย.นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา กลุ่มงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545, พระราช-บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559, กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัย ของประเทศไทยและของโลก และเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประชาคมอาเซียน ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การบริหารงานของประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) สมัครที่ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2637-3155 (-7) ถึง 30 ก.ย.นี้

สำนักงานศาลยุติธรรม รับ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 13 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา โยธา สำรวจ การก่อสร้าง หรือเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ojoc.thaijobjob.com  ถึง 4 ต.ค.นี้

กระทรวงการต่างประเทศ รับ นักการทูตปฏิบัติการ 40 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในประเทศไทยและในโลก มีความรอบคอบรอบรู้ ตื่นตัว สนใจที่จะแสวงหาความรู้ตลอดเวลา มีความสามารถในการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าว สามารถปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทในการเข้าสังคม มีความละเอียดอ่อนและช่างสังเกต มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี (หากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง) สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.mfa.go.th/  หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559” รับถึง 5 ต.ค.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศ-นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.dtn.go.th  ถึง 7 ต.ค.นี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ หากได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สนใจสอบถามและสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 2 อาคาร 16 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th
รับระหว่าง 3-11 ต.ค.นี้.

หมึกเขียว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้