Thairath Logo
กีฬา

นับถอยหลังสู่แผน 12 เริ่มใช้พัฒนาชาติ 1 ต.ค.นี้

โดย ซูม
28 ก.ย. 2559 05:01 น.
Share :

ผมได้รับเอกสารเล่มหนาพอสมควร จากสภาพัฒน์เล่มหนึ่ง พิมพ์ข้อความไว้บนแผ่นปกว่า “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)”

เห็นชื่อเอกสารและเห็น พ.ศ.ที่กำหนดไว้ ก็นึกขึ้นมาได้ว่า อีกไม่กี่วันแล้วครับ ประเทศไทยของเราจะก้าวสู่การใช้ “แผนพัฒนาฉบับที่ 12” เป็นคู่มือในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นทางการ

เนื่องเพราะในการใช้แผนพัฒนาต่างๆเขาจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ของปีงบประมาณที่ระบุไว้บนหน้าปกของแผนฯฉบับนั้นๆ

เมื่อแผนฉบับที่ 12 ระบุว่า พ.ศ.เริ่มต้น คือ 2560 จึงหมายถึงปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

นับจากวันนี้ ก็อีกแค่ 4 วันเท่านั้น

ผมหวังว่าภาคราชการทุกๆหน่วยและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่จะเป็นแกนหลักของการพัฒนาตามแผนฉบับที่ 12 คงจะพร้อมแล้ว

คงจะทราบแล้วว่าวัตถุประสงค์หลักของแผนเป็นอย่างไร? หลักการและยุทธศาสตร์ในการลงมือปฏิบัติตามแผน มีอะไรบ้าง? รวมทั้งคงจะมีการจัดเตรียมโครงการแผนงานและงบประมาณอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไว้แล้วจำนวนหนึ่ง

เท่าที่ผมเปิดอ่านอย่างเร็วๆ ก็พอจะกล่าวได้ว่า หลักการสำคัญของแผน 12 จะยังคงยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่อง หลังจากได้เริ่มต้นมาตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ 9

ขณะเดียวกัน จะยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยจะมุ่งสร้างคุณภาพ ชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย เพื่อให้คนไทยมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

ที่สำคัญ แผน 12 ระบุไว้ชัดเจนว่า จะนำทั้ง “ยุทธศาสตร์” ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จัดทำขึ้นในยุคปฏิรูปมาเป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้านี้ด้วย

รวมทั้งการใช้กลไก “ประชารัฐ” ที่เคยกำหนดไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 แต่รัฐบาลปัจจุบันนำมารื้อฟื้นใหม่ ซึ่งเป็นหลักการที่ดี จึงจะมีการใช้ในแผนฉบับ 12 ต่อไป

สำหรับเป้าหมายต่างๆที่กำหนดไว้ในแผน 12 นั้น บางอย่างก็เป็นเป้าหมายในลักษณะความเรียง หรือการบรรยายที่ไม่มีตัวเลข...

แต่บางอย่างก็มีตัวเลขประกอบด้วย

ดังเช่นข้อแรกสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านการพัฒนาคนและสังคมนั้น ได้เขียนเป้าหมายไว้ในเชิงพรรณนาว่าจะพัฒนาให้...

“คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ

และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง”

มิได้ระบุเป็นตัวเลขว่าจะให้คนไทยเป็นคนไทยที่สมบูรณ์สักกี่คน หรือกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร...ก็ไม่ว่ากัน เพราะเป้าหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่องนามธรรม จะให้กำหนดเป็นตัวเลขคงจะยาก

แต่เป้าหมายอื่นๆที่พอระบุได้ อย่างเช่น ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน เขากำหนดว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดของประเทศร้อยละ 40 จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 เมื่อสิ้นแผน 12

รวมทั้งเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เขาตั้งว่าจะให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยจะมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ฐานบริการและดิจิทัลที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ครับ! ก็เป็นตัวอย่างหรือสาระโดยสังเขป เท่าที่มีการเขียนไว้ในบทแรก และด้วยเนื้อที่อันจำกัดผมคงคัดลอกมาได้เพียงเท่านี้

จากประสบการณ์ของการมีแผนพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ.2504 จนถึงบัดนี้...ต้องยอมรับว่าแผนพัฒนาฯ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

อาจจะมีการปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติบ้าง หรือปฏิบัติเฉไฉไปบ้าง แต่โดยรวมๆ การมีคู่มือหรือมีเข็มทิศติดตัวไว้ ย่อมจะดีกว่าไม่มีอะไรเลย

เท่าที่ผมอ่านอย่างเร็วๆไป 1 จบ ก็พอจะยอมรับได้ว่า แผน 12 น่าจะเป็นเข็มทิศที่ดีพอสมควร ไม่แพ้แผนฉบับอื่นๆ

ครับ! เนื่องในโอกาสที่จะมีการใช้แผน 12 ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ผมก็ขออวยพรให้การใช้และการปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจงประสบผลสำเร็จบังเกิดผลที่ดีต่อประเทศไทย สมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้.

“ซูม”

อ่านเพิ่มเติม...
เหะหะพาทีซูมร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาฉบับที่ 12ปีงบประมาณ 2560คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐคอลัมน์