วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลอรีอัล มอบทุนนักวิจัยสตรีไทย ในงานวิทยาศาสตร์ เป็นปีที่14

ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ และ ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์

ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกับยูเนสโก ประกาศรายชื่อนักวิจัยสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นเข้ารับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี ที่โรงแรมเรเนซองส์ เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ซึ่งลอรีอัล ประเทศไทย จัดร่วมกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ปีนี้เป็นปีที่ 14 ของการดำเนินโครงการนี้ขึ้นในประเทศไทย โดยนักวิจัยสตรี ที่ได้รับทุน ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คือ ดร.ภญ.สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช สังกัดงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลงานวิจัยในหัวข้อ “บทบาทของอนุพันธุ์ ออกซิเจนที่ว่องไวต่อลักษณะความเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด และการดื้อต่อยาเคมีบำบัดในมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ซึ่ง ดร.สุดจิต กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นการทำความเข้าใจโรคมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองชนิดรุนแรง โดยเข้าศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดของต่อมน้ำเหลืองในระดับชีวโมเลกุล ซึ่งคาดว่าเป็นเซลล์ต้นเหตุของการต้านยาเคมีบำบัด ที่สนใจวิจัยเรื่องโรคมะเร็ง เพราะเป็นโรคที่น่ากลัว ซึ่งงานวิจัยของตนเป็นงานวิจัยพื้นฐานที่ต้องนำไปประยุกต์ต่อยอดจนกว่าจะใช้ได้ การได้รับรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป ดีใจที่คนเห็นคุณค่าของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นในทุกสังคม

ผู้ได้รับรางวัลสาขาวัสดุศาสตร์ ได้แก่ ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุนาโนคอมพอสิต สำหรับการวินิจฉัยโรคและตรวจวัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม” ซึ่งกล่าวว่า การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และการควบคุมปริมาณสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาระบบการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง และราคาไม่แพง งานวิจัยนี้นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเตรียมวัสดุนาโนคอมพอสิต ที่สามารถควบคุมให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และตรวจวัดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งความภูมิใจในการทำงานก็คือ อยากเห็นสิ่งที่ทำ กระบวนความคิดต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีอิมแพ็ค ต่อคนในสังคม หรือมีประโยชน์ต่อคนในสังคม

สุดท้ายสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ได้แก่ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในผลงานหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แบบจำลองโมเลกุลสามมิติ และการคำนวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เพื่อการออกแบบและพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโน สำหรับการใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” กล่าวว่า งานวิทยาศาสตร์เป็นงานที่มีความเร้นลับ และพัฒนากระบวนการคิด ทำให้เราอยากรู้และตื่นเต้นในการค้นหา เป้าหมายสูงสุดของการทำงานคือ อยากเห็นสิ่งที่ทำสามารถนำไปใช้งานอย่างจริงจังกว้างขวาง และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม.

ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกับยูเนสโก ประกาศรายชื่อนักวิจัยสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นเข้ารับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559 27 ก.ย. 2559 13:36 27 ก.ย. 2559 13:39 ไทยรัฐ