วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หน.คสช.ใช้ ม.44 พักงาน ขรก.ลอต 8 ตั้ง 'ไก่อู' คุมกรมประชาสัมพันธ์

หน.คสช.ใช้ ม.44 พักงาน ขรก.ลอต 8 ตั้ง 'ไก่อู' คุมกรมประชาสัมพันธ์

  • Share:

หน.คสช.ใช้ ม.44 สั่งพักงาน 72 ข้าราชการ ลอตที่ 8 โดยเด้ง 'วุฒิ ลิปตพัลลภ' พ้นจากรอง ผบ.ตร.ให้ไปนั่งเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกฯ พร้อมตั้ง 'ไก่อู' เป็นรักษาการแทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์...

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ โดยมีการสั่งพักงาน 72 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน 72 ราย

นอกจากนี้ ในคำสั่ง ข้อ 14 ยังมีใจความสำคัญ ที่ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ การให้บริการประชาชน การตรวจราชการ และการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ให้พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง รับเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมและให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

และข้อ 15 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้มีลักษณะสอดคล้องกัน ระหว่างการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะการบริหารแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูป ให้พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด ผู้ชํานาญการกองทัพบก โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวอีกตําแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นต้นไป

อ่านคำสั่งฉบับเต็ม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้