วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์-ข้าราชการพลเรือน นั่งบริหารระดับสูง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์-ข้าราชการพลเรือน นั่งบริหารระดับสูง

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง ราชองครักษ์ และ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ...

เมื่อวันที่ 26 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์เวร จํานวน 7 ราย ดังนี้
1. พลเรือตรี คณีพล สงเจริญ
2. พันตรี มาฆฤกษ์ คูสําราญ
3. พันตรี เอกชัย คู่กระสัง
4. พันตรี ศิรวิน สโรชวาสิน
5. พันตรี ปิยมิตร มองเพชร
6. พันตรี สุรเดช เหลี่ยมไทย
7. ว่าที่พันตรี ปรัชญา อัมพรพงศ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดูประกาศ ที่นี่ 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกาา ยังเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดย มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายปรีชา มงคลหัตถี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 

ดูประกาศ ที่นี่


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ดูประกาศ ที่นี่

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์
2. นางกรรณิการ์ แสงทอง พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

ดูประกาศ ที่นี่

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ดูประกาศ ที่นี่

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. นายเจษฎา โชคดํารงสุข พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิตและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
3. นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต
4. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นายธีรพล โตพันธานนท์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
6. นายสุขุม กาญจนพิมาย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
8. นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9. นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ พ้นจากตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดูประกาศ ที่นี่คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้