วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.จัดอบรม 'คุณธรรม-จริยธรรม' ครู-บุคลากรการศึกษา สังกัด อปท.รุ่นที่ 2

รองปลัด มท. เป็น ปธ.โครงการจัดฝึกอบรมด้าน คุณธรรม-จริยธรรม ครู-บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2 พื้นที่ภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 59 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนสังกัด อปท. พื้นที่จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 111 คน   

โดย นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญ และสละเวลามาเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และเห็นว่า การเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียนเป็นการปลูกฝังการทำความดีที่มีความเป็นสากล สามารถดำเนินการร่วมกันได้ทุกศาสนา เพราะอยู่บนพื้นฐานของการคิดดี ทำดี ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งทุกศาสนามีหลักการเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรม จะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่โรงเรียน โดยในระยะต่อไปผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจะไปเยี่ยมชมที่โรงเรียนว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และหากโรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอ ก็สามารถพัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัด สามารถแนะนำถ่ายทอดสู่โรงเรียนอื่นเป็นเครือข่ายวิทยากรครูคุณธรรมต่อไป

สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดให้มีขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 กลุ่มภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย. 59 และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย. 59 ณ โรงแรมทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายพิเศษให้ความรู้ และมีการตอบข้อซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทดลองสอน ณ สถานที่จริง ที่โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

รองปลัด มท. เป็น ปธ.โครงการจัดฝึกอบรมด้าน คุณธรรม-จริยธรรม ครู-บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2 พื้นที่ภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ 26 ก.ย. 2559 19:26 26 ก.ย. 2559 21:06 ไทยรัฐ