วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยธ.จัดสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยธ.จัดสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  • Share:

กระทรวงยุติธรรมจัดการประชุมสัมมนา พัฒนาหมู่บ้านชุมชนบูรณาการพลังประชารัฐ รองรับการขับเคลื่อนภารกิจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ก.ย.59 ที่ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบูรณาการพลังประชารัฐ ปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมสุขภาวะและธรรมาภิบาลรองรับแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง ยุติธรรมชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต้นแบบของจังหวัดภายใต้แผนประชารัฐฯ โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน กำนันและเจ้าหน้าที่เขตในกรุงเทพฯ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภูมิภาคต่างๆ

นายชาญเชาวน์ กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบูรณาการพลังประชารัฐปลอดภัยยาเสพติดสู่สังคมสุขภาวะและธรรมาภิบาล รองรับการขับเคลื่อนภารกิจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด เป็นภารกิจที่สำคัญมากอีกภารกิจหนึ่งในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านยาเสพติดซึ่งเป็นผลจากการประชุม UNGASS 2016 ที่ทั่วโลกเริ่มหันมาใช้นโยบายจัดการปัญหายาเสพติดใหม่ต้องคำนึงถึงมิติสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน และการพัฒนามากขึ้น

นายชาญเชาวน์ กล่าวอีกว่า สำหรับประเทศไทย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการปรับทิศทางนโยบายยาเสพติดของประเทศไทย โดยเน้นการจัดการที่เหมาะสม ด้วยการจำแนกผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดออกจากกัน ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุข พร้อมกับจัดระบบการจัดการเพื่อรองรับนโยบายยาเสพติดอย่างชัดเจน ตลอดจนให้สื่อสารทำความเข้าใจนโยบายยาเสพติดกับประชาชน คือ ไม่ได้ทำให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่เป็นการจัดการอย่างเหมาะสม เน้นการป้องกันและบำบัด ภายใต้คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 108/2557 เพื่อให้ผู้เสพมีโอกาสเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด นับเป็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ป่วยจากสารเสพติดสอดคล้องกับการส่งเสริมด้านสุขภาวะในระดับชุมชน

"ทั้งนี้ เมื่อ ม.ค.59 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบที่ รมว.ยธ. เสนอให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับรัฐมากขึ้น โดยมอบหมายให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนตามกรอบแนวทางแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด" นายชาญเชาวน์ กล่าว

นายชาญเชาวน์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นเรื่องผลโดยตรงต่อประชาชนหรือเป็นความคาดหวังของประชาชน เป็นเรื่องสำคัญต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ซึ่งให้ดำเนินการตามโครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะที่ 1 ตั้งแต่พ.ศ.2559-2560 ประกอบด้วย 11 ส่วนราชการ 23 โครงการ เช่น การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการแก้ปัญหาเด็กแว้นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด อีกทั้งการดำเนินงานด้านยาเสพติดได้วางกลไกการเชื่อมงานกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบในระดับส่วนกลาง และมียุติธรรมจังหวัดเป็นผู้อำนวยการขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมครั้งนี้จะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานระดับอำเภอและพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชุมชนมีรูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุติธรรมชุมชน และปัญหาสุขภาพ ซึ่งยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้