วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายอำเภอเกษียณ

นายอำเภอเกษียณ

โดย ซี.12
27 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

นายอำเภออำนวยการระดับสูงที่รับราชการมาจนถึงวันเวลาแห่งการ เกษียณอายุราชการตอนสิ้นปีงบประมาณนี้ยังมีดังต่อไปนี้

51.นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ 52.นางวิภาดา เหลืองแสงทอง นายอำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ 53.นายวิรัตน์ อรรถธีระพงษ์ นายอำเภอหนองบุญมาก นครราชสีมา 54.นายวิวัฒน์ สุภาพ นายอำเภอสอยดาว จันทบุรี 55.นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เลย 56.นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอย่านตาขาว ตรัง 57.นายวุฒิดนัย สวัสดินฤนาท นายอำเภอวัฒนานคร สระแก้ว 58.นายศุภศิษฎ์ กล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 59.นายสนั่น วรินทราวาท นายอำเภอเมืองสุรินทร์ 60.นายสมชาย ไข่สุวรรณ์ นายอำเภอบ้านด่านลานหอย สุโขทัย

61.นายสมยศ รอดแช่ม นายอำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 62.นายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์ 63.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอสว่างดินแดน สกลนคร 64.นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นายอำเภอตากใบ นราธิวาส 65.นายสมอาจ ภมรพล นายอำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์ 66.นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ลำปาง 67.นายสัมพันธ์ เนตตกุล นายอำเภอสามโคก ปทุมธานี 68.นายสุธี คำมาเมือง นายอำเภอห้วยราช บุรีรัมย์ 69.นายสุนทร มหาวงศนันท์ นายอำเภอเมืองน่าน 70.นายสุระ สุรวัฒนากุล นายอำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

71.นายสุริยา พานิชพงศ์ นายอำเภอวังสามหมอ อุดรธานี 72.นายเสกสรรค์ ฉัตรตระกูล นายอำเภอคีรีมาศ สุโขทัย 73.นายเสรี คงอยู่ นายอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 74.นายแสงประทีป บุญน้อม นายอำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี 75.นายอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ ลำพูนนอกจากนั้น ยังมีนายอำเภอประเภทอำนวยการระดับต้นที่เกษียณอายุอีก 18 ราย ได้แก่

1. นายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำเภอวังเจ้า ตาก รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 2. นายธนพล วัฒนเวช นายอำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย 3. นายธีระพงศ์ เศลารักษ์ นายอำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 4.นายเนติธร ผุยหนองโพธิ์ นายอำเภอโคกสูง สระแก้ว รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี 5. นายบุรี ธรรมรักษ์ นายอำเภอละอุ่น ระนอง รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเกาะยาว พังงา

6. นายปัญญา เล็กกระจ่าง นายอำเภอหนองม่วงไข่ แพร่ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอวังชิ้น แพร่ 7.นายพันธ์ศักดิ์ สมเปาจี นายอำเภอสันติสุข น่าน รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน 8.นายพูลเดช อุเทนพันธ์ นายอำเภอกาบัง ยะลา 9. นายภิญโญ หวังสุทธิ์ นายอำเภอวิภาวดี สุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอพนม สุราษฎร์ธานี 10. นายภิรมย์กฤษ พรมจันทร์ นายอำเภอเบญจลักษณ์ ศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอยางชุมน้อย ศรีสะเกษ

11. นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม นายอำเภอเชียงกลาง น่าน รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเถิน ลำปาง 12. นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ อำเภอจตุร–พักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 13. นายสานิตย์ จันทรนิยม นายอำเภอเสริมงาม ลำปาง รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ 14 นายสุพล คำน้อย นายอำเภอทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอสำโรง อุบลราชธานี 15. ว่าที่ร้อยตรี สุร เจริญสิน นายอำเภอนาหม่อม สงขลา รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ เขาชัยสน พัทลุง

16. นายเสน่ห์ ยอดบุญฤทธิ์ นายอำเภอวังยาง นครพนม รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเรณูนคร นครพนม 17. นายอุทิศ ศิริโภค นายอำเภอเกาะกูด ตราด รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 18. นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย นายอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช

จึงบันทึกไว้เพื่อเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของนายอำเภอ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้