วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 24/09/59

ไม่มีคำว่าทางตัน สำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหา

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต สามารถก้าวถึงเส้นชัยได้ในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้และความเข้าใจในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ มีทักษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel, Power point เป็นต้น มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบการทำงานทางด้านพัสดุ สมัครที่ งานแผนและพัฒนา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2441-4125 ต่อ 217-218 ถึง 28 ก.ย.นี้

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ นักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมกับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถในระเบียบวิธีวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ/ต้องแนบเอกสารผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์) หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจติดต่อสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2613-3304 หรือดูที่ เว็บไซต์สถาบันฯ www.hri.tu.ac.th  รับถึง 29 ก.ย.นี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ หรือ จิตวิทยา การสื่อสารสุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา สาธารณสุข ต้องจบปริญญาโททางด้านสุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง และ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวดที่ 1 บททั่วไป สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-8543 ต่อ 1103 ถึง 30 ก.ย.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ หน่วยบริหารบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0-2696-5742 (รังสิต), 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) รับถึง 30 ก.ย.นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา กลุ่มงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2545, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559, กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557 มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก และเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประชาคมอาเซียน ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การบริหารงานของประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) สมัครที่ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2637-3155 (-7) ถึง 30 ก.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง การพยาบาล, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเทียบเท่า, เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง เภสัชกรรม และ นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สถิติ สถิติประยุกต์ หรือเทียบเท่า สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2926-9662 ดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.med.tu.ac.th  ถึง 30 ก.ย.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน วรรณคดีศึกษา การแปล ภาพยนตร์ศึกษา การเขียน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร และรับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน การบัญชี หรือ การเงิน สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถามโทร. 0-2696-5207 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th  ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 30 ก.ย.นี้

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์ สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการวิชาการ (อาคาร 33) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3089 (-91) ต่อ 77056 (พิริยะ) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.sgs.tu.ac.th  คลิกไปที่เมนู เลือก Career at SGS รับถึง 30 ก.ย.นี้

สำนักงานศาลยุติธรรม รับ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 13 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา โยธาสำรวจ การก่อสร้าง หรือเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์  ojoc.thaijobjob.com  ถึง 4 ต.ค.นี้

กระทรวงการต่างประเทศ รับ นักการทูตปฏิบัติการ 40 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในประเทศไทยและในโลก มีความรอบคอบ รอบรู้ ตื่นตัวสนใจที่จะแสวงหาความรู้ตลอดเวลา มีความสามารถในการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าว สามารถปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทในการเข้าสังคม มีความละเอียดอ่อนและช่างสังเกต มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี (หากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง) สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.mfa.go.th/  หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559 รับถึง 5 ต.ค.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.dtn.go.th  ถึง 7 ต.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานแผนและนโยบาย ฝ่ายบริหาร วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถด้านการรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล หรือมีประสบการณ์ด้านนโยบายและแผน การวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-9773 ถึง 7 ต.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน 1 อัตรา วุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 สมัครที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร. 0-2926-9662 ดูรายละเอียดที่ www.med.tu.ac.th  รับถึง 10 ต.ค.นี้.

หมึกเขียว

23 ก.ย. 2559 15:23 23 ก.ย. 2559 15:23 ไทยรัฐ