วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Aec Go On 24/09/59

ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เป็นอีกกรอบความร่วมมือหนึ่งที่คนไทยควรรู้จักและเข้าใจให้มากขึ้น เพราะ IMT-GT เป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญใน AEC ไม่แพ้ GMS หรือ CLMVT เลยทีเดียว

IMT-GT ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2536 โดยผู้นำทั้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างพื้นที่ภาคใต้ของไทย 14 จังหวัด พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซียจำนวน 8 รัฐ และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียจำนวน 10 จังหวัด โดยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดที่มีระดับการพัฒนาที่ยังไม่สูงนักในแต่ละประเทศสมาชิก

แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จัก IMT-GT และได้ยินชื่อนี้น้อยกว่า CLMV หรือ GMS แต่คนในพื้นที่ภาคใต้จะคุ้นเคยอย่างมาก อีกทั้งเห็นช่องทางและโอกาสมากมายใน IMT-GT จากการเข้าร่วมประชุมใน IMT-GT ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงผู้ปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจัดประชุมอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบันในปี 2559 โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด่านศุลกากรและการอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดน และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ IMT-GT จัดเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรมาก และยังเป็นตลาดสินค้ามุสลิมหรือตลาดฮาลาลที่สำคัญของโลกอีกตลาดหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยครอบคลุมประชากรในพื้นที่ประมาณ 80 ล้านคน แยกเป็นอินโดนีเซีย 54 ล้านคน มาเลเซีย 16 ล้านคน และไทย 10 ล้านคน จากประชากรของทั้ง 3 ประเทศที่มีรวมกัน 350 ล้านคน จัดเป็นตลาดที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งครับ

ถ้าเราสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่ได้อย่างดี อาศัยภาคใต้เป็นภาคนำการเจาะเข้าสู่ตลาดใหญ่รวม 280 ล้านคนในอินโดนีเซียและมาเลเซียจะทำได้ง่ายขึ้น และจะทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดการลงทุนในการผลิตได้มากขึ้น เพราะไทยสามารถเข้าถึงตลาดฮาลาลหรือตลาดสินค้ามุสลิมได้อย่างดีจากการใช้ฐานความร่วมมือของ IMT-GT.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

23 ก.ย. 2559 13:21 23 ก.ย. 2559 13:21 ไทยรัฐ