วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ส.ค. เดินเครื่องปั้นแบรนด์ไทย-เดนมาร์คขึ้นแท่นนมแห่งชาติ

อ.ส.ค. ชูแผนปักหมุด “แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค” ตรึงใจคนไทย เดินเครื่องดัน ขึ้นแท่น “นมแห่งชาติ” ภายใน 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้ายอดขายเติบโตทะลุ 10,000 ล้านบาท สร้างอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทานให้มั่นคงและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.ได้เตรียมเร่งขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจปี 2560-2564 เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติภายใน 5 ปีข้างหน้าตามวิสัยทัศน์องค์กร โดยมี 4 แผนหลัก ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล มีเป้าหมายผลักดันให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็นแบรนด์ที่ติดอยู่ในใจของคนไทย (Top of Mind) หากนึกถึงนมของประเทศไทยต้องนึกถึงนมไทย-เดนมาร์คเป็นแบรนด์แรก ซึ่งภายในปี 2564 อ.ส.ค.ได้ตั้งเป้ายอดขายรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

อ.ส.ค. มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้เป็นหุบเขาแห่งอุตสาหกรรมโคนม (DPO Milk Valley) ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจดังกล่าวเพื่อก้าวเข้าสู่นมแห่งชาติ เน้นสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทาน โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคม พร้อมดำเนินการวิจัยและพัฒนานำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังมุ่งสร้างความสามารถการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ อาทิ ฟาร์มโคนมออร์แกนิก ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ศูนย์วิจัยโรงงานผลิตภัณฑ์นมมาตรฐานสูง ตลาดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

“นอกจากนั้น ยังมุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในทุกกระบวนการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยง สามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ที่สำคัญยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นโดยเฉพาะนักส่งเสริมและวิจัยการเลี้ยงโคนมเพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่นมแห่งชาติภายในปี 2564 สามารถทำให้อาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทานมีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ทำให้คนไทยมีสุขภาพดี” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ อ.ส.ค.จะเป็นสถาบันเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและช่วยยกระดับองค์ความรู้ให้แก่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อให้ดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้ อาทิ การให้บริการสัตวแพทย์ผสมเทียม, การดูแลสุขภาพโคนม, การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ, และการดูแลบำรุงรักษา เครื่องรีดนม เป็นต้น ขณะเดียวกันยังจะพัฒนาและฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์ม รุ่นละ 20-30 คน เพื่อเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมและวิจัยการเลี้ยงโคนม พร้อมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการฟาร์มโคนม และสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกภูมิภาคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรด้วย

อย่างไรก็ตาม การก้าวเข้าสู่แบรนด์นมแห่งชาติตามแผนวิสาหกิจภายใน 5 ปีข้างหน้า อ.ส.ค.ได้ตั้งเป้ารายได้เติบโตขึ้นในส่วนของตลาดนมไทย-เดนมาร์ค โดยมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท โดย อ.ส.ค.จะเติบโตไปพร้อมกับปริมาณการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สำหรับยอดขายในปี 2559 คาดว่าจะปิดรายได้ที่ประมาณ 8,500 ล้านบาท

อ.ส.ค. ชูแผนปักหมุด “แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค” ตรึงใจคนไทย เดินเครื่องดัน ขึ้นแท่น “นมแห่งชาติ” ภายใน 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้ายอดขายเติบโตทะลุ 10,000 ล้านบาท สร้างอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทานให้มั่นคงและยั่งยืน 23 ก.ย. 2559 12:38 23 ก.ย. 2559 13:08 ไทยรัฐ