วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลงทุนวิจัยพลังงานเพิ่ม

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า หลังจากบีโอไอได้เปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปรากฏว่ามีนักลงทุนไทยและบริษัทคนไทยแสดงความสนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนหลายราย โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนา และไบโอเทคโนโลยี รวมทั้งมีแนวโน้มที่บริษัทของคนไทยจะขยายการลงทุนในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการประชุมให้คำปรึกษากับนักลงทุนไทย พบว่ามีบริษัทคนไทยอีกหลายรายที่จะยื่นขอรับการส่งเสริม

สำหรับกิจการในกลุ่มวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว และเป็นกิจการที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ของบริษัทวีราออโตโมทีฟ จำกัด เงินลงทุน 5 ล้านบาท การวิจัยพัฒนารถโดยสารขนาดใหญ่พลังงานไฟฟ้า ของบริษัทไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด เงินลงทุน 40 ล้านบาท การวิจัยพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการหล่อโลหะแบบใหม่ ของบริษัทกิสโค จำกัด เงินลงทุน 5 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีกิจการวิจัยพัฒนาในกลุ่มอื่น ได้แก่ กิจการวิจัยพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กิจการวิจัยพัฒนากระบวนการคัดเลือกและผลิตเมือกหอยทาก เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของบริษัทสยามสเนล จำกัด เงินลงทุน 22 ล้านบาท ขณะที่การวิจัยพัฒนาในกลุ่มยาก็มีหลายโครงการ อาทิ กิจการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไอกรน ของบริษัทไบโอเนท เอเชีย จำกัด เงินลงทุน 1.2 ล้านบาท วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ของบริษัทไบโอเนท เอเชีย จำกัด เงินลงทุน 2 ล้านบาท.

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า หลังจากบีโอไอได้เปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 23 ก.ย. 2559 04:08 23 ก.ย. 2559 04:12 ไทยรัฐ