วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


การเกษตร

www.doa.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับกรม ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งกรม อำนาจหน้าที่ คลังความรู้ ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช เกษตรท่องเที่ยว วารสารวิชาการเกษตร คลังผลงาน วิจัย เอกสารเผยแพร่ และนอกจากนี้ใน เมนูหลัก ยังมีเตือนภัยการเกษตร ระบบทรัพยากร ข้อมูลการบริการ ฯลฯ...

22 ก.ย. 2559 10:02 22 ก.ย. 2559 10:02 ไทยรัฐ