วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอนอนุ กมธ.ศาสนาดันกฎหมายสังเวชนียสถานต่อ

พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศาสนา โดยมีนายสมพร เทพสิทธา เป็นประธาน พร้อมคณะจำนวน 10 คน ในการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ. ...เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยและคัดค้าน เนื่องจากนายสมพรได้ให้เหตุผลว่าชาวพุทธไม่จำเป็นต้องมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็สามารถที่จะไปสังเวชนียสถานได้ และที่ประชุมยังมองว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ทางคณะอนุกรรมาธิการศาสนาไม่มีอำนาจในการพิจารณา ซึ่งต้องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและเสนอเป็นกฎหมายเท่านั้น

พระใบฎีกาคทาวุธกล่าวต่อว่า ตนไม่เข้าใจว่า ทำไมชาวพุทธถึงไม่มีความจำเป็นต้องมีร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทั้งที่ปัจจุบันชาวพุทธที่ไปสังเวชนียสถาน ยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลอย่างเป็นระบบชัดเจน ทั้งความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ทั้งที่อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ เป็นอำนาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรา 14 วรรค 4 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ที่จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งหากเห็นคุณค่าและจริงใจต่อชาวพุทธก็ควรที่จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นี้ต่อไป.

พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศาสนา 22 ก.ย. 2559 02:11 22 ก.ย. 2559 02:12 ไทยรัฐ