วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สังคมสูงวัยเกาหลีกระทบไทย

โดย สะ-เล-เต

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 ไทย-เกาหลีใต้มีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 190,000 ล้านบาท

แต่ด้วยปัจจุบันประชากรเกาหลีใต้อยู่ในภาวะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยไม่ต่างจากประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าเปลี่ยนไป เน้นคุณภาพเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป แฮมกระป๋อง ไส้กรอก ต้องใช้สารปรุงแต่งน้อย ใกล้เคียงธรรมชาติ ไม่มีสารสังเคราะห์ ไขมันต่ำ

ให้ความสำคัญกับแหล่งผลิตสินค้า โดยเฉพาะอาหารอินทรีย์หรือออแกนิก (Organic Food) มีสัญลักษณ์แฟร์เทรด (Fair Trade) มากขึ้น ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

และเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป รัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายปรับโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยอาหารทั้งหมด จัดตั้งหน่วยงานระดับกระทรวงทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุม สินค้าเกษตรและอาหารนำเข้า-ส่งออก ประกาศใช้กฎระเบียบการนำเข้า สินค้าเกษตรและอาหารใหม่ ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

แต่ด้วยข้อจำกัดด้านภาษาของผู้ประกอบไทย ทำให้ผู้ส่งออกรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่บ้านเรามีแนวโน้มเสี่ยงทำผิดระเบียบได้ง่าย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แสดงความห่วงใย ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดและรายละเอียดการปฏิบัติใหม่ของเกาหลีใต้ จะส่งผลให้การนำเข้า-ส่งออกมีความซับซ้อนมากขึ้น สุ่มเสี่ยงต่อการเสียโอกาสทางการค้า

เพื่อเปิดรุกตลาดคู่ค้าให้ทันกฎกติกาการค้าที่เปลี่ยนไป มกอช.จึงเร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ เงื่อนไข และมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศเกาหลีใต้ เร่งเผยแพร่กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกของไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เพราะเมื่อผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเร็ว ทำให้ปรับตัวได้ไว ความได้เปรียบในการแข่งขันจะตามมาทันที.

สะ–เล–เต

21 ก.ย. 2559 10:26 21 ก.ย. 2559 10:26 ไทยรัฐ