วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วช.สร้างเครือข่ายวิจัยพลาสติกชีวภาพระดับชาติ

ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.จัดประชุม InnoBioplast เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการด้านพลาสติกชีวภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เข้มแข็งในระดับนานาชาติและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้สามารถนำไปใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ โดยประเทศไทยจะมีการนำองค์ความรู้รวมทั้งจัดหาเทคโนโลยีของตนเองด้วยการเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทเทคโนโลยีในต่างประเทศ เพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมขึ้นเอง ในประเทศ ด้วยการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาในประเทศ กับหน่วยงานการวิจัยพัฒนาในต่างประเทศ ในเรื่องของพลาสติกชีวภาพ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยต้องพึ่งผลงานการวิจัยและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน วช.จะมีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลของเกษตรกรให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งได้แก่ สินค้าพลาสติก เชื้อเพลิง เคมี และยา ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นพันธกิจหลักของ วช. ดังที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งเป้าหมายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนารวมทุกสาขา คิดเป็น 1% ของ GDP ประมาณ 500,000-600,000 ล้านบาท.

ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.จัดประชุม InnoBioplast เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการด้านพลาสติกชีวภาพ... 21 ก.ย. 2559 04:34 21 ก.ย. 2559 04:34 ไทยรัฐ