วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ พ.ร.บ.ขายตรง-เตาปิ้งย่าง แม่ค้าออนไลน์เริงร่ารอดตัว ครม.ตีกันธุรกิจแชร์ลูกโซ่กระจายตัว

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นที่สำคัญ ประกอบด้วย ให้แยกการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจออกเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะมีลักษณะการชักชวนบุคคลเข้าร่วมเครือข่าย โดยตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมาก จึงกำหนดคุณสมบัติให้ผู้ประกอบ ธุรกิจขายตรง จะต้องเป็นบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท บริษัทมหาชนจำกัดและห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท จึงจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงได้ ต่างจากเดิมที่เปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ได้ทำธุรกิจขายตรงได้

ส่วนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น เป็นการขายผ่านสื่อ ความเสี่ยงของผู้บริโภคคือ ไม่ได้รับสินค้า สินค้าชำรุดหรือไม่เป็นไปตามโฆษณา จึงได้กำหนดคุณสมบัติเปิดกว้างให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย วิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการโอทอป ผู้ประกอบการรายย่อยออนไลน์ “สำหรับบทกำหนดโทษ ในส่วนของการประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง มีบทกำหนดโทษเดียวกันคือ หากทำธุรกิจโดยไม่จดทะเบียน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอัตราโทษค่าปรับรายวันหากยังฝ่าฝืน โดยกำหนดให้ธุรกิจขายตรงเสียค่าปรับไม่เกินวันละ 20,000 บาท ธุรกิจตลาดแบบตรงวันละ
10,000 บาท”

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1641-2552 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4093 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เตาไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ในครัวเรือนทุกประเภทมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นว่า สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้อง.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว 21 ก.ย. 2559 03:52 21 ก.ย. 2559 03:53 ไทยรัฐ