วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กว่า 200 ทริกเกอร์ฟันด์ไปไม่ถึงฝั่งฝัน ก.ล.ต.เข้มโฆษณาชวนลงทุน หวังนักลงทุนเข้าใจความเสี่ยง

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า จำนวนกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์หรือกองทุนที่กำหนดผลตอบแทนเป้าหมายไว้ชัดเจน เมื่อถึงเป้าก็จะปิดกองทุนโดยทันที เพื่อคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วย

โดยพบว่าในครึ่งแรกปี 59 มีทริกเกอร์ฟันด์เปิดขายใหม่เพียง 12 กองทุน คิดเป็นมูลค่า 1,426 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือครึ่งแรกของปี 58 ที่มีทริกเกอร์ฟันด์ออกใหม่มากถึง 71 กองทุน คิดเป็นมูลค่า 33,268 ล้านบาท และปัจจุบันมีทริกเกอร์ฟันด์จำนวนมากกว่า 200 กองทุนที่ยังทำผลตอบแทนไม่ถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ ก.ล.ต.ยังได้ปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยการปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ ต้องการให้ชื่อกองทุนและคำเตือนในโฆษณามีความชัดเจนว่าไม่มีการรับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้

นอกจากนี้ กรณีที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับความสำเร็จของทริกเกอร์ฟันด์ บลจ.จะต้องมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทริกเกอร์ฟันด์อื่นซึ่งอยู่หรือเคยอยู่ภายใต้การจัดการไว้ด้วย เช่น จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลา จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกำหนดเวลา หรือจำนวนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลภาพรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ บลจ.ต้องเปิดเผยค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรียกเก็บจากทริกเกอร์ฟันด์ให้ชัดเจนเพิ่มเติม โดยเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน อาทิ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนเต็มระยะเวลาที่กำหนดแม้กองทุนจะถึงเป้าหมายก่อนกำหนด หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนในกรณีที่กองทุนสามารถทำได้ตามเป้าหมาย โดยจะต้องเปิดเผยกลยุทธ์การบริหารกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกันของ บลจ.ด้วย

“ทริกเกอร์ฟันด์เป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน การปรับเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจลงทุนในทริกเกอร์ฟันด์ได้ดียิ่งขึ้น” นายรพีกล่าว.

21 ก.ย. 2559 03:22 21 ก.ย. 2559 03:23 ไทยรัฐ