วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผย เยาวชนรุ่นใหม่เชื่อมั่นในอนาคต เด็ก กทม.พอใจสภาพแวดล้อมต่ำสุด

ผลสำรวจความพึงพอใจชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคต เยาวชนรุ่นใหม่ให้คะแนนความพอใจในชีวิตระดับสูง 8.25 เต็ม 10 เหตุ ครอบครัวยังเป็นที่พึ่งทางใจที่สำคัญ พบเยาวชน กทม.พอใจในสภาพแวดล้อมต่ำสุด...

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59 นายเดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ กล่าวถึงความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติว่า จากการสำรวจความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ โดยทำการสำรวจทัศนคติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุ 15-25 ปี จำนวน 2,750 คน ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตราด สระแก้ว ระยอง เชียงใหม่ น่าน ตาก เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย อำนาจเจริญ ชุมพร กระบี่ ภูเก็ต และนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 58 การสำรวจครั้งนี้ได้เพิ่มตัวแปรใหม่เรียกว่า “กลุ่มฐานันดร” ด้วยการถามว่า เยาวชนคิดว่าตนเองเป็นกลุ่มฐานันดรใดในทรรศนะของเพื่อน แบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ กลุ่มฐานันดรนักกีฬา/นักดนตรี/นักกิจกรรม กลุ่มฐานันดรเด็กเรียน/เด็กเนิร์ด กลุ่มฐานันดรตัวท็อป/ป็อบปูลาร์ กลุ่มฐานันดรอันธพาล กลุ่มฐานันดรไร้ตัวตน และกลุ่มอื่นๆ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตในแต่ละกลุ่มฐานันดรของเยาวชน โดยตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับการประเมินแต่ละคนตามความนึกคิดและเป้าหมายการดำเนินชีวิตของตน ซึ่งมีค่าคะแนนความพึงพอใจตั้งแต่ 1 คือ ไม่พึงพอใจในชีวิตเลย ไปจนถึง 10 หมายถึง มีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด พบว่า ในภาพรวมแล้วเยาวชนคนรุ่นใหม่ไทยมีความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคตในระดับสูง 8.25 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และครอบครัวยังเป็นแหล่งพลังใจที่สำคัญที่สุด

“เยาวชนภาคเหนือจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงที่สุด 8.45 คะแนน ตามด้วยภาคตะวันออก 8.36 คะแนน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.29 คะแนน ภาคกลาง 8.28 คะแนน กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8.04 คะแนน และภาคใต้มีความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุด 8.01 คะแนน ส่วนความพอใจสภาพแวดล้อมของจังหวัดที่ตนอยู่พบว่า เยาวชนภาคกลางมีระดับความพอใจสูงสุด ส่วนเยาวชนภาคเหนือภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองสูงสุด ขณะที่เยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของจังหวัดที่ตนอยู่ต่ำที่สุด รวมถึงความภาคภูมิใจในจังหวัดที่ตนอยู่ในอยู่ต่ำที่สุดเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะสัดส่วนของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาหรือบ้านเกิดอยู่ใน กทม.และปริมณฑลมีน้อยที่สุดถึง 60% ของเยาวชนใน กทม.และปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนปัญหาในเยาวชน อันดับ 1 การเรียน 35% รองลงมาคือ การเงิน 25% ความรัก 12% และปัญหาสุขภาพ 10%” นายเดชรัต กล่าว

นายเดชรัต กล่าวว่า เมื่อจำแนกตามฐานันดรจะพบว่า เยาวชนที่จำแนกตนเองเป็นกลุ่มฐานันดรนักกีฬา/นักดนตรี/นักกิจกรรม มีความพึงพอใจในชีวิตสูงที่สุด 8.40 คะแนน ตามด้วยฐานันดรเด็กเรียน/เด็กเนิร์ด 8.35 คะแนน และฐานันดรตัวท็อป/ป็อบปูลาร์ 8.34 คะแนน ขณะที่ฐานันดรอันธพาล มีระดับความพึงพอใจในชีวิต 7.75 คะแนน และฐานันดรไร้ตัวตน ซึ่งเป็นกลุ่มฐานันดรที่มีความพึงพอใจในชีวิตต่ำสุด 7.69 คะแนน โดยพบว่ากลุ่มเด็กเรียนเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุดทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว ชีวิตการเรียน สถานะทางการเงิน และสภาพสังคมแวดล้อม ส่วนกลุ่มนักกีฬา นักกิจกรรม มีความพึงพอใจสูงสุดด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ขณะที่กลุ่มฐานันดรอันธพาลและกลุ่มไร้ตัวตน มีระดับความพึงพอใจต่ำสุดในความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน สถานะการเงิน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

นายเดชรัต กล่าวว่า สำหรับความเชื่อมั่นในอนาคตพบว่า เชื่อมั่นว่าตนเองจะมีอนาคตที่สดใสอยู่ที่ 8.16 คะแนน เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองอยู่ในระดับ 7.96 และเชื่อมั่นว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีอนาคตสดใสอยู่ที่ระดับคะแนน 7.86 อย่างไรก็ตามในกลุ่มฐานันดรไร้ตัวตนและกลุ่มฐานันดรอันธพาล มีระดับความเชื่อมั่นในทุกด้านต่ำกว่ากลุ่มฐานันดรอื่นๆ สังคมไทยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการทำความเข้าใจในสาเหตุ วิธีคิด และแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มฐานันดรไร้ตัวตน และกลุ่มฐานันดรอันธพาล เพราะคนทั้งสองกลุ่มมีประมาณ 15% และยังมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมากพอสมควร รวมถึงไม่ได้รับแรงสนับสนุนที่มากพอจากทั้งครอบครัว ครู และเพื่อน.

ผลสำรวจความพึงพอใจชีวิตและความเชื่อมั่นในอนาคต เยาวชนรุ่นใหม่ให้คะแนนความพอใจในชีวิตระดับสูง 8.25 เต็ม 10 เหตุ ครอบครัวยังเป็นที่พึ่งทางใจที่สำคัญ พบเยาวชน กทม.พอใจในสภาพแวดล้อมต่ำสุด 20 ก.ย. 2559 14:59 20 ก.ย. 2559 23:54 ไทยรัฐ