วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กบี้' ขานรับนโยบาย รบ.ทุ่มงบ 17ล. ปูพรมฝึกอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุ

โฆษกแรงงาน เผย รมว.แรงงาน ขานรับนโยบาย รบ.จ้างงานผู้สูงอายุ ทุ่มงบ 17 ล้านบาท ฝึกอาชีพ สร้างความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ชูเป็นวาระปฏิรูปปี 60 ตั้งเป้า 6,000 คน

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.59 นายธีรพล ขุนเมือง โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการจ้างงานผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนทุกกลุ่มมีงานทำ จึงมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชื่อมโยงการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปหลักเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานปี 2560 ด้าน "มติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ" ซึ่งในส่วนของกรมการจัดหางาน จัดให้มีโครงการขยายโอกาสมีงานทำ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมจัดให้มีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยตั้งเป้าในการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 6,000 คน งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้มีการศึกษา กำหนดแนวทางอัตราค่าจ้างพาร์ตไทม์สำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมให้ความรู้การขยายโอกาสด้านอาชีพ และการมีงานทำของผู้สูงอายุให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานด้วย

นายธีรพล กล่าวต่อว่า พล.อ.ศิริชัย ยังได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมศึกษาขยายอายุเกษียณเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนอายุเกิน 55 ปี โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมในกรณีบำนาญชราภาพและบำเหน็จชราภาพแล้ว รวมทั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแรงงานผู้สูงอายุ โดยการดำเนินการให้ใช้กลไก “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ได้นำร่องเครือข่ายพัฒนารูปแบบการขยายการจ้างงานผู้สูงอายุในปี 2560 ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถานประกอบการ 16 แห่ง ด้วย และจากรายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่งผู้สูงอายุตามช่วงวัย เป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60-69 ปี) วัยกลาง (70-79 ปี) และวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยต้นร้อยละ 56.5

โฆษกแรงงาน เผย รมว.แรงงาน ขานรับนโยบาย รบ.จ้างงานผู้สูงอายุ ทุ่มงบ 17 ล้านบาท ฝึกอาชีพ สร้างความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ชูเป็นวาระปฏิรูปปี 60 ตั้งเป้า 6,000 คน 18 ก.ย. 2559 16:10 18 ก.ย. 2559 19:39 ไทยรัฐ