วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 ชั่วโคตรก็พอ

เหตุผลสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ปราบโกง 3 ชั่วโคตร เพื่อเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช. กวาดล้างปราบปรามทุจริตให้ถึงลูก ถึงคนยิ่งขึ้นอีก

เนื่องจาก ก.ม.ฉบับนี้ไม่ลงโทษเฉพาะผู้ทุจริตคนเดียว

แต่เพิ่มลงโทษคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียครบวงจร

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ความจริงร่าง พ.ร.บ.ความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ฯ หรือที่มีชื่อย่อว่า “ร่าง พ.ร.บ. 3 ชั่วโคตร” ก็คือ “ร่าง ก.ม. 7 ชั่วโคตร” ฉบับเก่าที่ติดค้างลำกล้องมาตั้งแต่ยุครัฐบาล คมช.นั่นแหละ

โดยรัฐบาล คสช.ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำกลับมาแก้ไขใหม่ปรับลดจาก 7 ชั่วโคตร เหลือ 3 ชั่วโคตร ได้แก่

ชั่วโคตรที่ 1, เจ้าหน้าที่รัฐ บวกภรรยา หรือสามี

ชั่วโคตรที่ 2, บิดามารดา หรือพ่อตาแม่ยาย

ชั่วโคตรที่ 3, ลูกสาวลูกชาย

หากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองคนใดใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและครอบครัวจะถูกลงโทษยกครัวทันที

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า เนื้อหาของ ร่าง ก.ม.ฉบับนี้ ได้กำหนดพฤติกรรมอันเป็นความผิดไว้มากมาย

ขอคัดบางส่วนมาฉายเรียกนํ้าย่อย 5 ประเด็นดังนี้คือ...

1, ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองกำหนดนโยบาย หรืออนุมัติเห็นชอบโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่ตนเอง หรือคู่ สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางอ้อมและทางตรง

2, ห้ามใช้เวลาราชการ หรือบุคลากร ของรัฐ หรือทรัพย์สินราชการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในครอบครัว

3, ห้ามใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานหรือสังกัดอื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ หรือผู้หนึ่งผู้ใด

4, ห้ามอนุญาต รับจดทะเบียนให้สิทธิประโยชน์ ให้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้เครือญาติ

5, ห้ามบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน โอนย้าย เครือญาติ ในหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลอยู่

อนึ่ง คู่สมรส หรือบุตร หรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการทุจริต

ให้ถือเป็น “ผู้มีส่วนร่วมกระทำความผิด” เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกกรณี

ความผิดของเครือญาติคือต้องลงโทษติดคุกไม่เกิน 10 ปี

เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกิดจากความผิดจะต้องถูกยึดคืนเป็นของรัฐทุกบาททุกสตางค์

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า เมื่อร่าง ก.ม.ปราบโกง 3 ชั่วโคตร ฉบับนี้ออกมาประกาศใช้ก่อนสิ้นปี

จะทำให้สิ่งที่ไม่เคยเป็นความผิด จะกลายเป็นความผิดชัดเจน

เช่น ใครใช้เวลาราชการไปเล่นหุ้น ย่อมมีความผิด

ใครฝากลูกฝากหลานบรรจุเป็นข้าราชการก็มีความผิด

ใครเอารถหลวงส่งเมียไปทำผม ส่งแม่ยายไปทำฟันก็มีความผิด

ถ้ามีมือดีแอบถ่ายคลิปไว้ก็จบเห่

โดนร้อง ป.ป.ช.เมื่อไหร่...มีโอกาสตายอย่างเขียด.

“แม่ลูกจันทร์”

18 ก.ย. 2559 15:02 18 ก.ย. 2559 15:34 ไทยรัฐ