วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.แรงงาน จ่อทุ่มงบปี 60 กว่า 17 ล้าน เพิ่มทักษะหนุนผู้สูงอายุทำงาน

กระทรวงแรงงาน เตรียมทุ่มงบปี 60 กว่า 17 ล้านบาท เพิ่มทักษะหนุนผู้สูงอายุทำงาน พร้อมจัดให้มีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุอีกด้วย

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.59 นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการสัมมนาความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุที่ผ่านมา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการจ้างงานผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนทุกกลุ่มมีงานทำ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเชื่อมโยงการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปหลักเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานปี 2560 ด้านมติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ

ทั้งนี้กรมการจัดหางาน จัดให้มีโครงการขยายโอกาสมีงานทำ ซึ่งได้รับงบบูรณาการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมจัดให้มีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยตั้งเป้าในการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 6,000 คน งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้มีการศึกษา กำหนดแนวทางอัตราค่าจ้าง Part Time สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมๆ กับจัดให้มีโครงการส่งเสริมให้ความรู้การขยายโอกาสด้านอาชีพและการมีงานทำของผู้สูงอายุให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานด้วย

นายธีรพล กล่าวว่า รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมได้ศึกษาขยายอายุเกษียณเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนอายุเกิน 55 ปี โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมในกรณีบำนาญชราภาพและบำเหน็จชราภาพแล้ว รวมทั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแรงงานผู้สูงอายุ โดยการดำเนินการให้ใช้กลไก “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ได้นำร่องเครือข่ายพัฒนารูปแบบการขยายการจ้างงานผู้สูงอายุในปี 2560 ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถานประกอบการ 16 แห่ง และจากรายงานผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แบ่งผู้สูงอายุตามช่วงวัยเป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 60-69 ปี) วัยกลาง (70-79 ปี) และวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยต้น 56.5%

กระทรวงแรงงาน เตรียมทุ่มงบปี 60 กว่า 17 ล้านบาท เพิ่มทักษะหนุนผู้สูงอายุทำงาน พร้อมจัดให้มีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อผู้สูงอายุอีกด้วย 18 ก.ย. 2559 13:58 18 ก.ย. 2559 17:46 ไทยรัฐ