วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผย ปชช.ค้านรัฐจ่ายเงินสมทบพรรคการเมือง

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ปม "พรรคการเมือง" ระบุ คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต้องจ่ายค่าสมาชิกพรรคทุกปี พร้อมค้านรัฐจ่ายเงินสมทบพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1250 คน ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย.ที่ผ่านมา เรื่อง “พระราชบัญญัติพรรคการเมือง” โดยเมื่อถามว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญควรกำหนดให้จัดตั้งพรรคการเมืองได้ยากหรือง่าย พบว่า ประชาชนร้อยละ 29.04 ระบุว่า ควรให้ทำได้ค่อนข้างยาก ร้อยละ 23.92 เห็นว่า ควรให้ทำได้ยากมาก ร้อยละ 16.72 ระบุว่า ควรทำได้ค่อนข้างง่าย ร้อยละ 18.88 เห็นว่า การจัดตั้งพรรคการเมืองควรทำได้ง่ายมาก และร้อยละ 11.44 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

สำหรับแนวคิดที่ต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ต้องเสียค่าสมาชิกพรรคเป็นรายปี นั้น พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.36 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 39.12 ระบุว่า เห็นด้วย ร้อยละ 0.32 เห็นว่าเฉยๆ อย่างไรก็ได้ ร้อยละ 7.20 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ ส่วนจำนวนเงินค่าสมาชิกรายปีที่เหมาะสมนั้น พบว่าประชาชนร้อยละ 70.96 ระบุว่า ให้แต่ละพรรคกำหนดค่าสมาชิกพรรคเอง ร้อยละ 7.16 เห็นว่า ควรจ่ายปีละ 100 บาท ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ปีละ 200 บาท ร้อยละ 6.54 เห็นว่าปีละ 300 บาท ร้อยละ 4.50 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ควรจ่ายปีละ 20 บาท, 500 บาท, 1,000 บาท, 5,000 บาท, และ 10,000-100,000 บาท และร้อยละ 6.34 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงการกำหนดให้รัฐต้องจ่ายเงินสมทบให้พรรคการเมืองตามจำนวนเงินที่แต่ละพรรคได้รับจากค่าสมาชิกพรรค พบว่าประชาชนร้อยละ 67.52 ไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 26.24 ระบุว่าเห็นด้วย ร้อยละ 0.16 เห็นว่าต้องดูเป็นรายกรณี ร้อยละ 6.08 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

ส่วนการกำหนดจำนวนเงินขั้นสูงสุดที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจะสามารถบริจาคให้กับพรรคการเมืองได้ พบว่า ประชาชนร้อยละ 54.24 ระบุว่าไม่เห็นด้วย แต่ร้อยละ 38.64 เห็นด้วย ร้อยละ 0.56 มองว่าต้องดูถึงเหตุผลและความเหมาะสม ร้อยละ 6.56 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ เมื่อถามถึงการกำหนดให้ผู้ที่จะสมัคร ส.ส.ในนามพรรคการเมืองใด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของพรรค หรือสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งในเขตเลือกตั้งนั้นก่อน พบว่า ประชาชนร้อยละ 75.84 เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 18.48 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.32 ระบุว่าแล้วแต่พรรคการเมืองจะตกลงหรือเห็นชอบ เพราะเป็นเรื่องภายในพรรค ร้อยละ 5.36 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ปม "พรรคการเมือง" ระบุ คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต้องจ่ายค่าสมาชิกพรรคทุกปี พร้อมค้านรัฐจ่ายเงินสมทบพรรคการเมือง 18 ก.ย. 2559 13:36 18 ก.ย. 2559 17:05 ไทยรัฐ